Skattenyhet:

Ny praxis - avdrag för moms vid försäljning av dotterbolag

23 maj 2017

Frågan om moms ska vara avdragsgill vid försäljning av dotterbolag är högaktuell på grund ny praxis. Den så kallade SKF-domen ligger till grund för förändringen. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ändrat sitt tidigare beslut på grund av att EU-domstolen har ett nytt praktiskt synsätt på saken och accepterar nu avdraget. Domen ger möjlighet att begära omprövning och yrka avdrag för moms för år 2011 och framåt. 

I målet sålde Sveaskogkoncernen bland annat aktierna i två dotterbolag. I samband med försäljningen hade moderbolaget kostnader för konsulttjänster. Moderbolaget var ett holdingbolag som inte hade någon momspliktig försäljning till sina dotterbolag. I övrigt hade moderbolaget momspliktig verksamhet i form av skogsförvaltning. 

Moderbolaget ansåg att man borde få avdrag för momsen på konsultkostnaderna eftersom det varit fråga om kostnader för att göra den befintliga momspliktiga verksamheten mer effektiv. Dessutom kunde bolaget inte lägga över kostnaderna på köparna av dotterbolagen.  

HDF medgav avdrag för momsbelopp
HFD konstaterade att försäljning av aktier inte är skattepliktigt för moms och att avdrag för ingående moms som har samband med aktieförsäljning inte är avdragsgill. I detta fall hade försäljningen av dotterbolagen bland annat syftat till att effektivisera moderbolagets momspliktiga verksamhet samtidigt som kostnaderna inte kunde läggas över på köparen av dotterbolagen. HFD ansåg därför att konsultkostnaderna hade ett samband med bolagets hela ekonomiska verksamhet och medgav därför avdrag för momsbeloppet. 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.

Hör av dig till oss om ni vill diskutera HFD:s bedömningar och hur det kan påverka dig och din affärsrörelse.