• Kvalitetssäkra er tullhantering – arkivering, efterkontroll och styrkande handlingar
Skattenyhet:

Kvalitetssäkra er tullhantering – arkivering, efterkontroll och styrkande handlingar

13 november 2020

Att ha en utsedd tullansvarig som löpande arbetar med företagets tullärenden är A och O för att få en kvalitetssäkrad tullhantering. På så vis minskar risken att drabbas av kostsamma tulltillägg och indragna tillstånd. Följ vår artikelserie de närmsta månaderna där vi berättar mer om vad ni som importerande/exporterande företag har för ansvar och ger tips om vad ni bör tänka på för att efterleva tullagstiftningen. 

Som vi nämnde i föregående artikel, Upprättande av tulldeklaration som ni finner här, är det alltid ni som importör/exportör som är ansvariga för att en tulldeklaration upprättats och att denna är korrekt. Utöver detta är ni även ansvariga för att arkivera samtliga tulldeklarationer som upprättas i ert namn. Tillsammans med dessa ska även styrkande handlingar arkiveras, d.v.s. handlingar som styrker de uppgifter som lämnas i tulldeklarationen. Vid en eventuell kontroll från Tullverket behöver ni kunna ta fram dessa snabbt och smidigt. 

Styrkande handlingar kan komma att begäras in av Tullverket vid olika tillfällen och av olika anledningar. Det kan exempelvis röra sig om en enklare dokumentkontroll där Tullverket vill säkerställa att värde och varukod har deklarerats korrekt. I dessa fall räcker det oftast med att tillhandahålla en kopia av fakturan samt ett produktblad eller beskrivning av produkterna som har förtullats. 

Det kan även röra sig om en mer utförlig eftergranskning där Tullverket begär in samtliga underlag som berör sändningen. Ofta rör det sig om fakturan för artiklarna i sändningen, fraktfaktura, faktura för eventuella terminalkostnader, tullvärdedeklaration, eventuella ursprungsintyg eller licenser som man har hänvisat till, produktblad etc. Det kan dessutom vara brådskande att tillhandahålla dessa dokument, något som underlättas av att ni har allt arkiverat tillsammans med tulldeklarationen och även elektroniskt. 

En annan typ av kontroll som kan förekomma är en tullrevision. I dessa fall granskar Tullverket ofta också er bokföring och ni kan ombes presentera tullhandlingar samt styrkande handlingar för vissa bokförda fakturor. Tullrevisioner är ofta väldigt omfattande och kräver mycket tid av er som företag. Även här underlättar det såklart om ni har alla era tulldeklarationer och styrkande handlingar arkiverade tillsammans. Har ni dessutom ett system som möjliggör en koppling mellan bokförda fakturor och tulldeklarationer sparar det mycket tid. Vi på BDO kan erbjuda en sådan lösning där ni dessutom har elektronisk arkivering av era tulldeklarationer och styrkande handlingar för att på ett enkelt sätt kunna ta fram dessa vid behov. Kontakta oss gärna för en demo.

Samtliga tulldeklarationer med styrkande handlingar ska arkiveras i minst 5 + innevarande år. I de flesta fall går det bra med sparade kopior men vissa handlingar måste finnas sparade i original, exempelvis ursprungsintyg.

Har ni som exportör upprättat ett ursprungsintyg, exempelvis ett EUR.1-certifikat, för er kund att nyttja måste ni dessutom kunna visa upp bevis på hur ni kommit fram till varornas ursprung. Detta kan göras med ursprungskalkyler eller leverantörsdeklarationer, beroende på om ni har tillverkat varorna eller sålt dem vidare direkt. Skulle en kontroll visa att ni inte kan styrka ursprunget eller att ni har intygat ett felaktigt ursprung kan ni dömas till böter eller i värsta fall fängelse.

Mer information om detta hittar ni här! Ni är även välkomna att kontakta våra tullexperter för vidare rådgivning.


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.