Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen för dig som användare.
Nyhet:

Frågor & svar om regeringens krispaket för att möta coronautbrottet

18 mars 2020

Senast uppdaterad: 26 mars 2020

Regeringen och Riksbanken agerar kraftfullt för att mildra de negativa konsekvenserna för svenska företag. Vi på BDO gör vad vi kan för att stötta våra kunder genom denna turbulenta period.

Regeringens förslag till krispaket frigör över 300 miljarder kronor och Riksbanken har meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Regeringen överlämnade förslagen till riksdagen i en extra ändringsbudget per den 19 mars. Beslut väntas tas den 2 april.

Regeringen har den 25 mars, presenterat ytterligare åtgärder för att särskilt mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet för små och medelstora företag. Förslaget innefattar bl.a. statliga garantier, samt tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Vissa tillägg har även gjorts av tidigare lämnade förslag avseende tillfälliga anstånd. Regeringen avser att överlämna de nya förslagen till riksdagen i en extra ändringsbudget inom kort.

Vi har gjort en sammanställning med frågor & svar som ger dig som företagare information om hur du kan ta del av regeringens krispaket för att klara dig igenom denna utmanande tid.

Korttidspermittering

•    Vad behöver arbetsgivaren göra för att uppfylla kriterierna för kortidspermittering enligt det nya förslaget? 
Arbetsgivaren måste bland annat ha använt sig av andra åtgärder för att minska sin arbetskraftskraftskostnad och behöver också se över de villkor som finns angivna i befintliga kollektivavtal.

•    Hur går ansökan om korttidspermittering till och från vilken tidpunkt kan arbetsgivaren ansöka om stödet? Ansökan görs hos Tillväxtverket och detaljer kring ansökan kommer att publiceras senare på Tillväxtverkets hemsida. Ansökan öppnar tidigast den 7 april och reglerna om stödet kommer att gälla retroaktivt från och med den 16 mars och hela 2020. Stödet kan beviljas för sex månader framåt, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader.  

Våra rådgivare på BDO kan hjälpa dig med ansökan till Tillväxtverket. 

•    Hur mycket minskas arbetstiden?
Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning i förslaget: 20, 40 eller 60 procent som innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren i de tre olika fallen (se översikten nedan).

Nivå Arbetstids-
minskning
Löne-
minskning
Arbetsgivare Stat Arbetsgivarens
minskade
arbetskostnader
1 20 4% 1% 15% -19%
2 40 6% 4% 30% -36%
3 60 7,5% 7,5% 45% -53%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•    Gäller kortidspermittering alla anställningsformer? 
Nej, timanställningar och anställning enstaka dagar omfattas inte. 

•    Vilka företag kan söka ersättning för korttidspermittering?
De företag som kan visa på svårigheter att klara av sin ekonomi på grund av utbrottet av covid-19. Här räknas endast svårigheter som ligger utanför arbetsgivarens kontroll.

•    Gäller ersättningen för alla branscher?
Ja.

•    Gäller ersättningen för alla arbetstagare?
Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer eller arbetsgivare med verksamhet som huvudsakligen är finansierad av offentliga medel, kan få stöd vid korttidsarbete.

Stödet gäller alla arbetstagare som:
•    Varit anställda under en jämförelsemånad som infaller tre månader före den månad då Tillväxtverket beslutat om godkännande.
•    Arbetsgivaren varit skyldig betala arbetsgivaravgifter under stödmånaden. 

Vad gäller möjligheten att erhålla stöd för arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj gör Tillväxtverket en extensiv tolkning av reglerna i ljuset av syftet med det nya systemet och den exceptionella situation som råder. Tillväxtverket anser att de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj är enskilda näringsidkare, eftersom endast dessa är fysiska personer. Tolkningen innebär att anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas av stödet, med undantag för företagsformen enskild firma. En förutsättning är förstås att övriga kriterier för stöd är uppfyllda.


•   Går det att få stöd för varslad eller uppsagd personal?
Det går att få stöd för varslad personal. Under undantagsperioden 2020 går det också att få stöd för uppsagd personal.

Det är möjligt att säga upp personal som är tillsvidareanställd, samtidigt som andra delar av personalen blir korttidspermitterad, förutsatt att ordinarie turordningsregler följs.  


•    Vilka krav ställs på företag som är kopplade till korttidspermittering?
Företaget måste ha stöd för korttidspermittering enligt centrala och lokala kollektivavtal. Om det inte finns kollektivavtal ska det finnas ett skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna inom en driftsenhet. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska gälla för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten. Varje bolag i en koncern ses som en separat enhet. Det kan vidare finnas olika driftsenheter inom ett företag.  

Företaget får inte vara föremål för en företagsrekonstruktion, skyldig att upprätta kontrollbalansräkning eller vara på obestånd. Arbetsgivaren måste även ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska sina arbetskraftskostnader.

Vill du ha hjälp med en genomsyn av dina befintliga avtal för att se om du har möjlighet att ansöka om stöd för korttidspermittering så kan vi hjälpa dig med det.


•    Finns det något lönetak?
Ersättningen täcker löner upp till 44 000 kronor i månaden. För inkomsttagare med en högre lön kommer inkomsten att räknas på 44 000 kronor.

•    Kan ensamföretagare använda stödet?
För ensamföretagare med enskild firma ges inget stöd. För ensamföretagare i annan företagsform kan, om alla andra förutsättningar är uppfyllda, stöd medges. 

•   Hur får företaget pengarna från staten?
Om Tillväxtverket godkänner ansökan betalas pengarna – den del som staten står för – in på företagets skattekonto retroaktivt. Stöd från staten betalas alltså in på skattekontot efter att betalning av löner, skatt och arbetsgivaravgifter för anställda har skett. Observera att arbetsgivaravgifterna till viss del är nedsatta under perioden 1 mars – 30 juni 2020 och att det finns möjlighet att söka anstånd med betalning av skatt och socialavgifter.

•    Hur bokförs emottaget stöd?
Generellt ska projektmedel från Tillväxtverket, och som innefattar bokföring av projektets kostnader, intäkter och finansiering, särredovisas så att det syns att kostnaderna, intäkterna och finansieringen har med projektet att göra. Hur detta tillämpas på stöd i samband med korttidspermittering hänvisas därför till allmänna regler. Lämpligen bör en dialog tas med BDO:s sakkunniga inom redovisning.

 

Likviditetsförstärkning via skattekontot – anstånd

•    Vilka kan söka anstånd inom ramen för krispaketet?
Alla företag som har mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter eller avdragen preliminär skatt på lön att inbetala kan söka om anstånd. Även ideella och ekonomiska föreningar omfattas.

Anstånd kommer inte att medges till misskötta företag där det exempelvis finns grund för att återkalla F-skattsedel. Inte heller kommer anstånd att medges till företag som har mer än försumbara skulder som är överlämnade för indrivning. 

•    Vilka skatter kan anståndet avse?
Arbetsgivaravgifter, avdragen skatt (preliminärskatt) på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Egenföretagare kan dock enbart ansöka om anstånd avseende mervärdesskatt.

•    Vilka betalningsperioder omfattas?
Januari - september 2020. Möjligheten avser redovisningsperioder från 1-3 månader för respektive skatt och anståndet medges upp till 12 månader. För mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis får anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod. För mervärdesskatt som redovisas årsvis får anstånd beviljas för högst ett beskattningsår från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021.

•    Får företaget tillbaka ingående moms även om vi får anstånd med utgående moms? 
Eftersom ett anstånd enbart kan avse beslutade skatter, bör den överskjutande utgående momsen (utgående minus ingående moms) enbart vara det belopp som går att få anstånd med/återfå.

•    På vilka grunder kan anstånd nekas?
Anstånd ska nekas om det finns särskilda skäl som talar emot att medge anstånd. I de fall det framstår som sannolikt att sökanden inte kommer att kunna fortsätta sin verksamhet, eller avsluta den och betala alla sina skulder, kan anstånd nekas. Omständigheter som kan påverka en sådan bedömning är t.ex. om sökanden har mer än försumbara skulder som är överlämnade för indrivning. Det spelar därvid ingen roll om skulderna är till staten eller till enskilda. Vidare kommer anstånd sannolikt att nekas när omständigheter föreligger hos den skattskyldige som skulle kunna medföra återkallelse av F-skattsedel

•    Får företaget ha befintliga underskott eller skulder hos Kronofogdemyndigheten (KFM) vid ansökan om anstånd?
Detta kan tala emot att betalningsproblemet är tillfälligt. Detsamma gäller förekomsten av äldre skulder hos KFM. Om skulderna är mer än försumbara kan det alltså leda till att anstånd inte medges.

•    Hur ansöker jag om anstånd?
Skriftligen till den skattskyldigas skatteenhet eller via blankettförfarande (SKV 4839). Från och med den 30 mars går det dessutom att ansöka om anstånd via ’Mina sidor’ på Skatteverkets hemsida.

BDO kan hjälpa till med att upprätta ansökan samt genomsyn av förutsättningarna för ett anstånd. Notera att den normala handläggningstiden är cirka 2 veckor. Med anledning av de nya riktlinjerna i samband med virusutbrottet kan handläggningstiden komma att förlängas. Det är därför av vikt att ansöka i god tid.

•    När kan jag ansöka om anstånd?
Reglerna om tillfälliga anstånd föreslås träda i kraft den 30 mars. Beroende på hur momsen redovisas kan det bli aktuellt med ytterligare ett datum, d.v.s. 8 april.  

•    När ska deklarationer för redovisningsbyråer med anstånd lämnas in?
Med anledning av coronaviruset underlättar Skatteverket inlämningen av deklarationer för fysiska personer och dödsbon för redovisningsbyråer med anstånd. Alla deklarationer med byråanstånd kan lämnas senast den 15 juni 2020, oavsett om de lämnas på papper eller digitalt. Deklarationer som lämnas på papper behöver därmed inte lämnas senast den 18 maj, som tidigare varit falle​​​t.

•    Kan underskott på skattekontot överlämnas till (KFM) i väntan på beslut?
Ja. Det är först när ett positivt beslut har fattats som medgivet anståndsbelopp undantas från att överlämnas till KFM. 

•    Tillkommer det kostnader och avgifter i samband med medgivet anstånd?
Ja, Skatteverket påför en kostnadsränta med 1,25 procent på beviljat anståndsbelopp från och med dagen då anståndet beviljas. Dessutom tillkommer enligt förslaget en månatlig anståndsavgift om 0,3 procent av anståndsbeloppet från och med månaden efter då anståndet beviljas. Anståndsavgiften ska betalas senast den dag då anståndsbeloppet senast ska vara inbetalt.

•    Ska en ansökan om anstånd respektive utbetalning av redan inbetalda skatter lämnas in samtidigt?
I samband med ett anståndsförfarande omfattas möjligheten att få tillbaka redan inbetalda skatter om ansökan omfattar en tidigare period (d.v.s. per dagens datum; januari-mars 2020).

•    Hur bokför vi eventuell återbetalning i samband med anstånd som sträcker sig över räkenskapsåret?
Här gäller allmänna redovisningsregler. För att säkerställa att ditt företag efterlevt reglerna kan våra sakkunniga inom redovisning hjälpa till.

 

Egenföretagare

•    Omfattas inte egenföretagare av de nya anståndsmöjligheterna?
Jo, men enbart avseende mervärdesskatt. Egenföretagare kan däremot under vissa förutsättningar få återbetalning av redan betald preliminärskatt genom jämkningsförfarandet eller via möjligheten till ökade avsättningar till periodiseringsfond i inkomstdeklarationen för 2019.


BDO kan bistå med upprättande av nödvändiga handlingar.

•    Vad innebär ökade avsättningar till periodiseringsfond?
Regeringen har föreslagit utökade möjligheter för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag, att öka avsättningen till periodiseringsfond till 100 % av den skattepliktiga vinsten, upp till en maxgräns om 1 mkr, i inkomstdeklarationen för år 2019. Avsättningen till periodiseringsfond kan sedan kvittas mot möjliga framtida förluster.

För många näringsidkare kan den skattepliktiga vinsten därmed sättas ned till noll kronor. För redan lämnade inkomstdeklarationer för 2019 finns möjligheten att lämna in en ny korrigerad inkomstdeklaration.

Genom detta förfarande finns det en möjlighet att få tillbaka den preliminära skatten som betalats för 2019. Ett snabbare alternativ bör vara att begära omprövning av den preliminära inkomstdeklaration för 2019, vilket är möjligt fram till den 30 juni 2020. I annat fall får företagare vänta på skatteåterbäringen efter att slutskattebeskedet erhållits. BDO kan bistå med upprättande av nödvändiga handlingar.

 

Särskilt om små och medelstora företag

•    Har regeringen presenterat andra möjligheter till små och medelstora företag i samband med virusutbrottet?
Ja, tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars – 30 juni 2020. Förslaget innebär att enbart ålderspensionsavgiften (10,21%) betalas. Nedsättningen föreslås gälla för högst 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad.

En motsvarande lättnad föreslås även till enskilda näringsidkare genom att endast ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas.

Reglerna om tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter föreslås träda i kraft den 6 april, 2020.

 

Styrelse, ledning och arbetsrätt

•    Vilket ansvar har styrelsen om det uppstår kritisk kapitalbrist i ett aktiebolag? 
I dessa tider är det viktigt att ett aktiebolags styrelse håller sig uppdaterad och har extra noggrann kontroll på sin ekonomiska ställning. Om det skulle visa sig att mer än hälften av ett bolags aktiekapital är förbrukat är det viktigt att beakta reglerna i aktiebolagslagen (2005:551) om tvångslikvidation och när kontrollbalansräkning ska upprättas. Det är viktigt att vara medveten om att för det fall att ett aktiebolag har hamnat i kritisk kapitalbrist så måste bolaget genomgå hela den lagstadgade processen om kontrollbalansräkning, även om kapitalet återställs. Kritisk kapitalbrist kan även leda till ett personligt solidariskt betalningsansvar för styrelsen. 

•    Vi har en större aktieägarkrets, kan vi hålla en digital bolagsstämma? 
Nej, en bolagsstämma som enbart hålls digitalt är inte tillåten enligt svensk aktiebolagsrätt som i till exempel Danmark. Det går dock att bortse från de formkrav för bolagsstämma som handlar om kallelse och plats om samtliga aktieägare i bolaget är överens om det. Enligt Bolagsverket är det i vissa fall tillåtet att hålla bolagsstämman på telefon, genom videokonferens, Skype och liknande. Dessutom krävs att bolagsstämman går med på att alla eller vissa aktieägare deltar på det sättet. Bolagsstämmor kan också hållas per capsulam vilket främst lämpar sig för bolag med ett fåtal aktieägare där alla är överens om besluten. Det innebär att besluten på stämman bland annat fattas utan att aktieägarna träffas fysiskt vid ett sammanträde. 

•    Vi kan inte få samtliga styrelseledamöters underskrifter på årsredovisningen på grund av sjukdom/smittorisk, hur löser vi det? 
Samtliga sittande styrelseledamöter måste skriva under årsredovisningen, antingen fysiskt på dokumentet eller digitalt. Om bolaget har en eller flera suppleanter så kan dessa gå in i en eller flera ordinarie styrelseledamöters ställe. I de fall ett bolag saknar suppleant/er eller dessa inte räcker till för att täcka upp ledamöterna så finns det i vissa fall andra möjligheter att lösa detta på. 

•    Får vi byta till en större lokal för stämman, i syfte att minska risken för smittspridning, när vi redan har meddelat lokal i kallelsen? 
Ja, så länge den nya lokalen finns på samma ort som sätet för bolaget eller på den ort som utpekas i bolagsordningen. Det är viktigt att ingen aktieägare riskerar att missa stämman till följd av lokalbytet, även om aktieägaren skulle åka till den i kallelsen utpekade lokalen på dagen för stämman. En hänvisning till den nya lokalen ska därför finnas på platsen för den ursprungligt planerade lokalen på dagen för stämman. Informera även samtliga aktieägare i så god tid som möjligt innan stämman om bytet av lokal.

•    Regeringen har beslutat att förbjuda sammankomster med fler än 500 deltagare, vi har fler än 500 aktieägare, betyder det att vi inte får hålla en stämma? 
Nej, en bolagsstämma är riktad till en sluten krets och inte till allmänheten och bör enligt vår bedömning därmed inte heller omfattas av regeringens beslut. I fall med väldigt stora bolag med väldigt många aktieägare skulle bedömningen möjligen kunna bli en annan. Bolagsverket har inte givit något svar på frågan utan endast uttalat ”Om en bolagsstämma kan definieras som en allmän sammankomst eller inte, är inte Bolagsverkets sak att svara på.” Oavsett vilket finns idag skäl att se över vilka åtgärder eller alternativ som kan övervägas för att minska smittspridningen av covid-19. 

•    Vad händer om regeringen beslutar om ytterligare begränsningar rörande sammankomster och dessa skulle innebära att aktiebolag inte kan hålla en årsstämma?
En årsstämma måste hållas senast inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Om detta inte sker riskerar bolaget att påföras förseningsavgifter om årsredovisningen inte kan fastställas och lämnas in i rätt tid hos Bolagsverket. Bolagsverket har lämnat besked om att de i nuläget inte kan besluta om anstånd med inlämnandet av årsredovisningen med anledning av detta.

•    Vad innebär utvecklingen kring smittspridningen för arbetsgivaren? Vad är tillåtet för arbetsgivaren när det gäller olika restriktioner och vad gäller arbetsrättsligt? Vad händer om arbetsgivaren fattar felaktiga beslut eller om arbetsgivaren tvingas varsla arbetstagare? Behöver arbetsgivaren överlägga med fackliga företrädare innan en anställd stängs av för att förhindra smittspridning?  
Den senaste tidens utveckling kring smittspridningen innebär en tuff tid för många arbetsgivare och frågorna är många. Vi samarbetar inom området arbetsrätt med kunniga jurister och advokater för att hjälpa våra kunder på bästa sätt. Är du i behov av arbetsrättslig hjälp och stöd så är du välkommen att kontakta oss. 


Vi uppdaterar frågor och svar löpande i takt med att vi har ny information. Informationen ovan kan därför komma att ändras beroende på utvecklingen av smittspridningen och om det införs nya regler och riktlinjer.