Nyhet:

Frågor & svar om regeringens krispaket för att möta coronautbrottet

18 mars 2020

Senast uppdaterad: 10 sepember 2020

Regeringen agerar kraftfullt för att mildra de negativa konsekvenserna för svenska företag till följd av coronapandemin. Vi på BDO gör vad vi kan för att stötta våra kunder genom denna turbulenta period.

Regeringens krispaket innefattar bland annat åtgärder som berör följande områden:

 • Korttidsarbete
 • Likviditetsförstärkning via skattekontot (anstånd med skatteinbetalningar)
 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
 • Utökad avsättning till periodiseringsfond
 • Omställningsstöd, läs mer här   
 • Hyresstöd, läs mer här   
 • Bolagsstämma, läs mer här   

Vi har gjort en sammanställning med frågor & svar som ger dig som företagare information om hur du kan ta del av regeringens krispaket för att klara dig igenom denna utmanande tid. Svaren är generella och det finns många aspekter som spelar in. Vill du veta vad som gäller för just dig i din specifika situation är du välkommen att kontakta våra rådgivare.
 

Korttidsarbete

•    Vad behöver arbetsgivaren göra för att uppfylla kriterierna för stöd för korttidsarbete? 
Arbetsgivaren måste bland annat ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska sin arbetskraftskraftskostnad och behöver också se över de villkor som finns angivna i eventuella befintliga kollektivavtal.

•    Hur går ansökan om stöd för korttidsarbete till och från vilken tidpunkt kan arbetsgivaren ansöka om stödet? 

Ansökan görs hos Tillväxtverket. Ansökan öppnade den 7 april. Reglerna om stödet gäller retroaktivt från och med den 16 mars och hela 2020. Stödet kan beviljas för sex månader framåt, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader.  

Våra rådgivare på BDO kan hjälpa dig med ansökan till Tillväxtverket. 

•    Hur mycket minskas arbetstiden?
Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning i förslaget: 20, 40 eller 60 procent som innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren i de tre olika fallen (se översikten nedan).

Nivå Arbetstidsminskning Löneminskning Arbetsgivare Stat Arbetsgivarens minskade arbetskostnader
1 20 4% 1% 15% -19%
2 40 6% 4% 30% -36%
3 60 7,5% 7,5% 45% -53%
4* 80 12% 8% 60% -72%

*= Förslag om förstärkt stöd träder i kraft först den 1 juni, 2020.

 

•    Vad innebär det förstärkta stödet för korttidsarbete?

Under maj-juli förstärks stödet genom att en fjärde nivå för arbetstidsminskning införs. Under denna period får arbetstagarens arbetstid minskas med 80 procent till 20 procent. Arbetstagarens löneminskning vid 20 procents korttidsarbete uppgår till 12 procent av ordinarie lön, se översikten ovan.

•    Hur erhålls förstärkt stöd för korttidsarbete under maj, juni och juli?

De företag som redan har ansökt om stöd enligt nuvarande nivåer kommer att omfattas av de nya reglerna om nedsättning av arbetstid med 80 procent. En ny ansökan behöver inte skickas in.

De företag som ska söka stöd före lagändringen träder i kraft ska söka stöd enligt nu gällande nivåer (20, 40 eller 60 procent). Justering av stödnivån kommer att äga rum efter lagändringen och i samband med den avstämning som Tillväxtverket gör.

Om nivån för arbetstiden ska ändras behöver ett nytt avtal tecknas för den nya arbetsnivån. Se mer information nedan under rubriken ”vilka krav ställs på företag för att erhålla stöd för korttidsarbete”.


•    Vilka företag kan söka ersättning för korttidsarbete?

De företag som kan visa på svårigheter att klara av sin ekonomi på grund av utbrottet av covid-19. Här räknas endast svårigheter som ligger utanför arbetsgivarens kontroll. De ekonomiska svårigheterna ska vara allvarliga och tillfälliga.

•    Gäller ersättningen för alla branscher?
Ja.

•    Gäller ersättningen för alla arbetstagare?
Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete.

Stödet gäller alla arbetstagare som:

 • Varit anställda under en jämförelsemånad som infaller tre månader före den månad då Tillväxtverket beslutat om godkännande.
 • Arbetsgivaren varit skyldig betala arbetsgivaravgifter under stödmånaden. 

Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är under perioden den 16 mars till den 31 december 2020 stödberättigande.

Ägare som är anställd i eget bolag är också stödberättigad. Stöd kan dock inte lämnas till ensamföretag som bedriver sin verksamhet i enskild firma.

•   Går det att få stöd för varslad eller uppsagd personal?
Det går att få stöd för varslad personal. Under undantagsperioden 2020 går det också att få stöd för uppsagd personal.

Det är möjligt att säga upp personal som är tillsvidareanställd, samtidigt som andra delar av personalen blir korttidspermitterad, förutsatt att ordinarie turordningsregler följs.  

•    Finns det något lönetak?
Ersättningen täcker löner upp till 44 000 kronor i månaden. För inkomsttagare med en högre lön kommer stödet att beräknas på en lön på 44 000 kronor.

•    Är arbetsgivaren berättigad till stöd under anställdas frånvaro?

Nej. Efter det att regeringen aviserat ett förtydligande av reglerna har Tillväxtverket valt att justera verkets ursprungliga ståndpunkt avseende frånvaro i form av semester.

Sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn och semester, såväl betald som obetald, räknas som frånvaro och ska räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd.

Tillväxtverket kommer att återkomma med ytterligare information kring hur inkomna ansökningshandlingar kommer att hanteras, där stödet beräknats med utgångspunkt i att betald och intjänad semester likställs med närvaro.

•    Kan ensamföretagare använda stödet?
För ensamföretagare med enskild firma ges inget stöd. För ensamföretagare i annan företagsform kan, om alla andra förutsättningar är uppfyllda, stöd medges. 

•    Vilka krav ställs på företag för att erhålla stöd för korttidsarbete?

Företaget måste ha stöd för korttidsarbete enligt centrala och lokala kollektivavtal. Om det inte finns kollektivavtal ska det finnas ett skriftligt avtal med minst 70 procent av de arbetstagare på en driftsenhet som var anställda under jämförelsemånaden. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska gälla för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten. Varje bolag i en koncern ses som en separat enhet. Det kan vidare finnas olika geografiskt avgränsade driftsenheter inom ett företag.  

Företaget ska kunna visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att klara de utmaningar som coronapandemin medför. Svårigheterna ska alltså vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet.

Företaget måste även ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska sina arbetskraftskostnader, till exempel ha sagt upp personal som inte är tillsvidareanställd och inte bedöms vara verksamhetskritisk.

Företaget får inte vara föremål för en företagsrekonstruktion, skyldig att upprätta kontrollbalansräkning eller vara på obestånd. 

Företaget bör inte göra värdeföringar och samtidigt ta del av stödet för korttidsarbete.

•   Vad innebär det att värdeföringar inte ska göras om företaget vill erhålla stöd?

En av grundförutsättningarna för att få stöd för korttidsarbete är att företaget har allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av förhållanden som ligger utanför företagets kontroll.

Efter en fördjupad analys av Tillväxtverket anser myndigheten numera att ett företag som anser sig ha en tillräcklig likviditet och ställning i övrigt för att besluta om en utbetalning av något slag, oavsett om det är en utbetalning till aktieägare eller annan som i praktiken innebär att förmögenhetsmassan i bolaget minskar, inte rimligen kan anses ha sådana allvarliga ekonomiska svårigheter att det skulle vara berättigat till stöd. Tillväxtverket anser vidare att företag inte ska lämna koncernbidrag avseende det räkenskapsår under vilket företaget får stöd. Koncernbidrag avseende räkenskapsåret 2019 påverkar inte möjligheten att få stöd. Detsamma gäller för bolag med brutna räkenskapsår som avslutas före den 16 mars 2020. Bedömningen gäller för samtliga företag oavsett storlek. Det görs inte heller någon skillnad mellan utdelning till slutgiltig ägare och mellan bolag.

•  Räknas värdeöverföringar under andra tidpunkter än stödperioden?

Vad avser tidsaspekten meddelar Tillväxtverket att värdeöverföringar som har skett fram till den 16 mars 2020 inte ska föranleda att stödmottagaren inte uppfyller kraven för rätt till stöd. I huvudsak är det stödperioden som gäller, men samtidigt bör hela räkenskapsåret beaktas för att kontrollera att stödet inte uppenbarligen missbrukas genom till exempel värdeöverföringar i nära anslutning till stödperioden. Enligt Tillväxtverket utgör utdelningar och andra värdeöverföringar under, eller i nära samband med, stödperioden en presumtion för att det inte råder sådana allvarliga ekonomiska svårigheter som innebär att en stödåtgärd skulle vara berättigad.

Tillväxtverket anger också att bedömningen avseende värdeöverföringar ska göras för varje enskild arbetsgivare (stödmottagare), vilket innebär att företag som ingår i en koncernstruktur ska bedömas var för sig.

Trots ett förtydligande av Tillväxtverket kvarstår en del oklarheter. BDO bevakar frågan och informerar löpande.

•   Hur får företaget pengarna från staten?

Om Tillväxtverket godkänner ansökan betalas pengarna – den del som staten står för – in på det konto (bankgiro eller plusgiro) som anges i ansökan. Arbetsgivaren redovisar den nedsatta lönen och betalar skatt och arbetsgivaravgifter på den nya lönen i vanlig ordning.

Det är viktigt att komma ihåg att beviljat stöd är preliminärt och att avstämningar med jämna mellanrum ska göras i efterhand för att slutligt stöd ska fastställas. 

•    Vad innebär avstämningsskyldigheten efter beviljat preliminärt stöd?

Företag som erhåller preliminärt stöd är skyldiga att göra en avstämning av stödet vid utgången av den tredje kalendermånaden från den tidpunkt då stödperioden inleddes (den s.k. avstämningstidpunkten).

Företaget ska lämna en anmälan om avstämning till Tillväxtverket inom två veckor från avstämningstidpunkten. I anmälan ska framgå om företaget är skyldigt att återbetala preliminärt stöd eller om företaget har rätt att erhålla ytterligare stöd.

Efter den första avstämningen ska en ny avstämning enligt ovan ske var tredje månad.

•    Vilka kontrollmöjligheter har Tillväxtverket och andra myndigheter?

Utöver kontrollen vid de avstämningar företag som erhållit stöd är skyldiga att göra har regeringen föreslagit att Tillväxtverket ska få möjlighet att genomföra oannonserade kontrollbesök för att kontrollera rätten till stöd. Kontrollbesöken ska kunna genomföras utan att misstanke om brott föreligger.

Regeringen har dessutom meddelat att företag som söker stöd vid korttidsarbete numera ska lämna uppgifter på individnivå om anställda som omfattas av ansökan och att den som lämnar felaktiga uppgifter kan bli åtalad för brott.

Skatteverket kommer även att kunna ta del av Tillväxtverkets beslut om vilka företag som omfattas av stöd vid korttidsarbete, vilket ska stärka kontrollerna på skatteområdet av de företag som har beviljats stöd. Det införs även en skyldighet för bland annat Skatteverket och Försäkringskassan att lämna uppgifter till Tillväxtverket vid misstanke om felaktiga utbetalningar, utan att hindras av sekretess.

Tillväxtverket bedriver i samarbete med andra myndigheter en aktiv antibedrägeriverksamhet och ingår numera i samverkan mellan myndigheter mot viss organiserad brottslighet. I det fall företag uppsåtligen utnyttjar systemet för att erhålla stöd vid korttidsarbete det inte är berättigat till vidtar Tillväxtverket rättsliga åtgärder. Anmälan om brott kommer att kunna göras av både Tillväxtverket och Skatteverket.


•    Hur bokförs mottaget stöd?
Generellt ska projektmedel från Tillväxtverket, och som innefattar bokföring av projektets kostnader, intäkter och finansiering, särredovisas så att det syns att kostnaderna, intäkterna och finansieringen har med projektet att göra. Hur detta tillämpas på stöd i samband med korttidsarbete hänvisas därför till allmänna regler. Lämpligen bör en dialog tas med BDO:s sakkunniga inom redovisning.

 

Kontakta gärna någon av våra rådgivare om du behöver hjälp med din ansökan om stöd eller avstämningen som ska göras efter erhållet preliminärt stöd.

 

Likviditetsförstärkning via skattekontot – tillfälliga anstånd

•    Vilka kan söka anstånd inom ramen för krispaketet?
Alla företag som har mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter eller avdragen preliminär skatt på lön att inbetala kan söka om anstånd. Även ideella och ekonomiska föreningar omfattas.

Anstånd kommer inte att medges till misskötta företag där det exempelvis finns grund för att återkalla F-skattsedel. Inte heller kommer anstånd att medges till företag som har mer än försumbara skulder som är överlämnade för indrivning. 

•    Vilka skatter kan anståndet avse?
Arbetsgivaravgifter, avdragen skatt (preliminärskatt) på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Egenföretagare kan dock enbart ansöka om anstånd avseende mervärdesskatt.

•    Vilka betalningsperioder omfattas?
Januari - september 2020. Möjligheten avser redovisningsperioder från 1-3 månader för respektive skatt och anståndet medges upp till 12 månader. För mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis får anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod. För mervärdesskatt som redovisas årsvis får anstånd beviljas för högst ett beskattningsår från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021.

•    Förutsätter anstånd en inlämnad arbetsgivar- och/eller momsdeklaration?

För att kunna få anstånd för en viss månad och skatt måste bolaget ha lämnat deklarationen för den månaden.

Skatteverket har meddelat att bolag som lämnar sin deklaration eller periodiska sammanställning senast en månad från det ordinarie sista inlämningsdatumet inte behöver betala någon förseningsavgift. Det här gäller deklarationsdatum mellan den 12 mars och den 31 augusti, 2020.

•    Får företaget tillbaka ingående moms även om vi får anstånd med utgående moms? 
Eftersom ett anstånd enbart kan avse beslutade skatter, bör den överskjutande utgående momsen (utgående minus ingående moms) enbart vara det belopp som går att få anstånd med/återfå.

•    På vilka grunder kan anstånd nekas?
Anstånd ska nekas om det finns särskilda skäl som talar emot att medge anstånd. I de fall det framstår som sannolikt att sökanden inte kommer att kunna fortsätta sin verksamhet, eller avsluta den och betala alla sina skulder, kan anstånd nekas. Omständigheter som kan påverka en sådan bedömning är till exempel om sökanden har mer än försumbara skulder som är överlämnade för indrivning eller att omständigheter föreligger hos den skattskyldiga som skulle kunna medföra återkallelse av godkännande för F-skatt. Det spelar ingen roll om skulderna är till staten eller till enskilda.

•    På vilka grunder kan anstånd återkallas?

Än så länge har Skatteverket inte denna möjlighet.

Regeringen har dock presenterat lagändringar som träder i kraft per den 1 juni 2020 och som möjliggör att Skatteverket helt eller delvis ska kunna återkalla anstånd som har beviljats från och med den 30 mars 2020. Regeringen betonar att möjligheten att återkalla inte avser omständigheter som till exempel betalningssvårigheter som uppstått efter att anstånd beviljats. Skatteverkets beslut om återkallelse kommer att kunna överklagas till förvaltningsrätten.

I följande situationer föreslås det att Skatteverket har möjlighet att återkalla, nämligen:

 • om de skatter och avgifter som anståndet avser har satts ned, får Skatteverket återkalla anståndet i motsvarande mån,
 • om den skattskyldige har näringsförbud eller är försatt i konkurs,
 • beslutet om anstånd är felaktigt och felaktigheten beror på att den skattskyldige har lämnat
 • oriktiga eller vilseledande uppgifter, och
 • vid synnerliga skäl. Regeringen nämner som exempel företag som beviljats anstånd och som egentligen använts som verktyg för begå ekonomisk brottslighet och där beslut om näringsförbud ännu inte har fattats.

•    Får företaget ha befintliga underskott eller skulder hos Kronofogdemyndigheten (KFM) vid ansökan om anstånd?
Detta kan tala emot att betalningsproblemet är tillfälligt. Detsamma gäller förekomsten av äldre skulder hos KFM. Om skulderna är mer än försumbara kan det alltså leda till att anstånd inte medges.

•    Hur ansöker jag om anstånd?

Skriftligen till ditt skattekontor eller via blankettförfarande (SKV 4839). Anstånd är även möjligt att ansöka via ’Mina sidor’ på Skatteverkets hemsida.

BDO kan hjälpa till med att upprätta ansökan samt genomsyn av förutsättningarna för ett anstånd. Notera att den normala handläggningstiden är cirka 2 veckor. Med anledning av de nya riktlinjerna i samband med virusutbrottet kan handläggningstiden komma att förlängas. Det är därför av vikt att ansöka i god tid.

•     Kan jag ansöka om att förlänga ett redan beviljat anstånd?

Ja, om anståndstiden sammantaget ej redan överstiger 12 månader.

Exempelvis. Har du som företag ansökt om anstånd med 3 månader med betalning av april månads skatter och avgifter, kan en ny anståndsansökan lämnas in avseende ’samma skatter och avgifter’ om ytterligare 3 månader behövs.

Regeringen har även presenterat lagändringar som föreslås träda i kraft per den 1 juni 2020 och som innebär att om ett nytt anstånd beviljas i samband med förlängning, ska de kalendermånader under vilka anståndsavgift inte har tagits ut under den tidigare anståndstiden beaktas vid bestämmandet av när anståndsavgift ska börja tas ut för den nya avgiften.

Läs mer under rubriken ’Tillkommer det kostnader och avgifter i samband med medgivet anstånd’ om regeringens förslag för att sänka kostnaderna vid ansökan om anstånd.

•    Kan underskott på skattekontot överlämnas till Kronofogden (KFM) i väntan på beslut?

Ja. Det är först när ett positivt beslut har fattats som medgivet anståndsbelopp undantas från att överlämnas till KFM.

•    Tillkommer det kostnader och avgifter i samband med medgivet anstånd?

Ja, Skatteverket påför en årlig kostnadsränta med 1,25 procent på beviljat anståndsbelopp och kommer att beräknas från och med dagen efter beloppets ursprungliga förfallodag och enbart under de första sex månaderna av anståndet. Därefter tillkommer en månatlig anståndsavgift om 0,3 procent av anståndsbeloppet. Anståndsavgiften ska betalas senast den dag då anståndsbeloppet senast ska vara inbetalt.

Regeringen har presenterat lagändringar som medför en justering (sänkning) av kostnaderna i samband med anstånd. Förslaget i detta avseende föreslås träda i kraft per den 1 juni 2020 och kommer att innebära att en anståndsavgift om 0,2 procent påförs först efter den sjunde kalendermånaden efter att anstånd beviljats. Förslaget medför även att alla anstånd som har beslutats med stöd av de nya reglerna från och med den 30 mars 2020 omfattas.  Den årliga kostnadsräntan förblir enligt lagrådsremissen oförändrad.

Lagändringarna medför även att om ett nytt anstånd beviljas med ett högre anståndsbelopp än det tidigare anståndet, ska anståndet som avser den överskjutande delen inte anses utgöra ett anstånd för ’samma skatter och avgifter’. Det innebär att anståndsavgift tas ut på denna överskjutande del först från och med den sjunde kalendermånaden efter att det nya anståndet beviljats.

•    Ska en ansökan om anstånd respektive utbetalning av redan inbetalda skatter lämnas in samtidigt?
I samband med ett anståndsförfarande omfattas möjligheten att få tillbaka redan inbetalda skatter om ansökan omfattar en tidigare period (d.v.s. per dagens datum; januari-mars 2020).

•    Hur bokför vi eventuell återbetalning i samband med anstånd som sträcker sig över räkenskapsåret?
Här gäller allmänna redovisningsregler. För att säkerställa att ditt företag efterlevt reglerna kan våra sakkunniga inom redovisning hjälpa till.

Särskilt om företrädaransvar och tillfälliga anstånd

•    Vilket ansvar kan påföras mig som företagare (företrädare för bolaget) i samband med bolaget inte betalar skatten eller anståndsavgiften när anståndet upphör?

Skatteverket har i ett ställningstagande bekräftat att myndigheten inte kommer ansöka om företrädaransvar för skatter och avgifter som omfattas av anstånd enligt lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, s.k. tillfälligt anstånd. Detta innefattar även den anståndsavgift som ska tas ut under anståndstiden.

Skatteverket är dock tydliga med att om någon uppenbarligt utnyttjat möjligheterna till att medges ett tillfälligt anstånd helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna, kan det bli aktuellt att i enstaka och mycket speciella fall ansöka om ett företrädaransvar gentemot en företrädare som agerat uppsåtligt.

BDO har i en särskild artikel kommenterat detta vidare. Läs den här   

 

Egenföretagare

•    Omfattas inte egenföretagare av de nya anståndsmöjligheterna?
Jo, men enbart avseende mervärdesskatt. Egenföretagare kan däremot under vissa förutsättningar få återbetalning av redan betald preliminärskatt genom jämkningsförfarandet eller via möjligheten till ökade avsättningar till periodiseringsfond i inkomstdeklarationen för 2019. BDO kan bistå med upprättande av nödvändiga handlingar.

•    Vad innebär ökade avsättningar till periodiseringsfond?
Regeringen har föreslagit utökade möjligheter för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag, att öka avsättningen till periodiseringsfond till 100 % av den skattepliktiga vinsten, upp till en maxgräns om 1 mkr, i inkomstdeklarationen för år 2019. Avsättningen till periodiseringsfond kan sedan kvittas mot möjliga framtida förluster.

För många näringsidkare kan den skattepliktiga vinsten därmed sättas ned till noll kronor. För redan lämnade inkomstdeklarationer för 2019 finns möjligheten att lämna in en ny korrigerad inkomstdeklaration.

Genom detta förfarande finns det en möjlighet att få tillbaka den preliminära skatten som betalats för 2019. Ett snabbare alternativ bör vara att begära omprövning av den preliminära inkomstdeklaration för 2019, vilket är möjligt fram till den 30 juni 2020. I annat fall får företagare vänta på skatteåterbäringen efter att slutskattebeskedet erhållits. BDO kan bistå med upprättande av nödvändiga handlingar.

 

Särskilt om små och medelstora företag

•    Har regeringen presenterat andra möjligheter till små och medelstora företag i samband med virusutbrottet?
Ja, tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars – 30 juni 2020. Nedsättningen innebär att enbart ålderspensionsavgiften (10,21%) betalas. Nedsättningen gäller för högst 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad.

En motsvarande lättnad finns även tillgänglig för enskilda näringsidkare genom att endast ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas.

 

Styrelse, ledning och arbetsrätt

Styrelse, ledning och arbetsrätt

•    Vilket ansvar har styrelsen om det uppstår kritisk kapitalbrist i ett aktiebolag?

I dessa tider är det viktigt att ett aktiebolags styrelse håller sig uppdaterad och har extra noggrann kontroll på sin ekonomiska ställning. Om det skulle visa sig att mer än hälften av ett aktiebolags aktiekapital är förbrukat är det viktigt att beakta reglerna i aktiebolagslagen (2005:551) om tvångslikvidation och när kontrollbalansräkning ska upprättas. Det är viktigt att vara medveten om att för det fall att ett aktiebolag har kommit till den punkten att de har upprättat en kontrollbalansräkning till följd av kritisk kapitalbrist så måste bolaget fullfölja den lagstadgade processen om kontrollbalansräkning, även om kapitalet återställs efter avlämnandet av kontrollbalansräkningen i steg ett. Kritisk kapitalbrist kan även leda till ett personligt solidariskt betalningsansvar för styrelsen.

 

•    Kan vi hålla en digital bolags- eller föreningsstämma?

Både ja och nej, en bolags- eller föreningsstämma som enbart hålls digitalt och inte på den ort där styrelsen har sitt säte är inte tillåten enligt svensk aktiebolags- och föreningslag. Den lag (2020:198) om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som trädde i kraft den 15 april och som gäller t.o.m. den 31 december 2020 öppnar för vissa lättnader. Stämman måste inte längre ledas från den ort där styrelsen har sitt säte, utan kan hållas helt genom elektronisk uppkoppling. Om ett bolag eller en förening väljer det alternativet så tillkommer det ett krav på att aktieägarna och medlemmarna måste ges möjlighet att kunna poströsta. Det handlar således om en sorts hybridstämma som tillfälligt tillåts. Om samtliga aktieägare eller medlemmar är överens om det så kan den här poströstningen utgå och stämman kan hållas enbart digitalt. Det är av förklarliga skäl ett alternativ som bäst passar företagsformer med ett mindre antal aktieägare eller medlemmar. För aktiebolag är det viktigt att stämman, alternativt styrelsen, ser till att beslut fattas om att tillåta utomståendes närvaro vid stämmor genom elektronisk uppkoppling då man inte kan garantera vilka som lyssnar på stämman. Den nya lagen tillåter även att en stämma får ske endast genom poströstning, under förutsättning av vissa uppställda krav iakttas.

Stämmor kan också hållas per capsulam vilket främst lämpar sig för företagsformer med ett fåtal aktieägare eller medlemmar där alla är överens om besluten. Det innebär att besluten på stämman bland annat fattas utan att aktieägarna eller medlemmarna träffas fysiskt vid ett sammanträde. Den nya lagen tillåter även att en stämma sker helt genom poströstning under vissa uppställda krav.

•    Vi kan inte få samtliga styrelseledamöters underskrifter på årsredovisningen på grund av sjukdom/smittorisk, hur löser vi det?

Samtliga sittande styrelseledamöter måste skriva under årsredovisningen, antingen fysiskt på dokumentet eller digitalt. Om bolaget har en eller flera suppleanter så kan dessa gå in i en eller flera ordinarie styrelseledamöters ställe. I de fall ett bolag saknar suppleant/er eller dessa inte räcker till för att täcka upp ledamöterna så finns det i vissa fall andra möjligheter att lösa detta på.

•    Får vi byta till en större lokal för stämman, i syfte att minska risken för smittspridning, när vi redan har meddelat lokal i kallelsen?

Ja, om man väljer att hålla stämman fysiskt och så länge den nya lokalen finns på samma ort som sätet för bolaget eller på den ort som utpekas i bolagsordningen eller stadgarna. Det är viktigt att ingen aktieägare eller medlem riskerar att missa stämman till följd av lokalbytet, även om denne skulle åka till den i kallelsen utpekade lokalen på dagen för stämman. En hänvisning till den nya lokalen ska därför finnas på platsen för den ursprungligt planerade lokalen på dagen för stämman. Informera även samtliga aktieägare och medlemmar i så god tid som möjligt innan stämman om bytet av lokal.

•    Regeringen har beslutat att förbjuda sammankomster med fler än 50 deltagare, vi har fler än 50 aktieägare, betyder det att vi inte får hålla en stämma?

En bolagsstämma är normalt sett riktad till en sluten krets och inte till allmänheten och utgångspunkten är därmed att en bolags- eller föreningsstämma inte omfattas av regeringens beslut. Det är dock möjligt för en bolag- och föreningsstämma att omfattas av förbudet om stämman uppfyller det s.k. allmänhetskravet i ordningslagen. Så skulle fallet enligt regeringen kunna vara om stämman hålls öppen för allmänheten. I praktiken bör stämmor kunna genomföras på ett sådant sätt att de inte omfattas av förbudet. 

•    Vad händer om regeringen beslutar om ytterligare begränsningar rörande sammankomster och dessa skulle innebära att aktiebolag inte kan hålla en årsstämma?

Den nya lagen (2020:198) om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har bl.a. till syfte att möjliggöra stämmor på andra, förenklade sätt så att de företagsformer som omfattas av lagen ska ges möjlighet att hålla sina årsstämmor. En årsstämma måste hållas senast inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Om detta inte sker riskerar aktiebolag att påföras förseningsavgifter om årsredovisningen inte kan fastställas och lämnas in i rätt tid hos Bolagsverket. Bolagsverket har lämnat besked om att de i nuläget inte kan besluta om anstånd med inlämnandet av årsredovisningen med anledning av detta.

•    Vad innebär utvecklingen kring smittspridningen för arbetsgivaren? Vad är tillåtet för arbetsgivaren när det gäller olika restriktioner och vad gäller arbetsrättsligt? Vad händer om arbetsgivaren fattar felaktiga beslut eller om arbetsgivaren tvingas varsla arbetstagare? Behöver arbetsgivaren överlägga med fackliga företrädare innan en anställd stängs av för att förhindra smittspridning? 

Den senaste tidens utveckling kring smittspridningen innebär en tuff tid för många arbetsgivare och frågorna är många. Vi samarbetar inom området arbetsrätt med kunniga jurister och advokater för att hjälpa våra kunder på bästa sätt. Är du i behov av arbetsrättslig hjälp och stöd så är du välkommen att kontakta oss.


Vi uppdaterar frågor och svar löpande i takt med att vi har ny information. Informationen ovan kan därför komma att ändras beroende på utvecklingen av smittspridningen och om det införs nya regler och riktlinjer.


 

Hör av dig till någon av våra experter för råd och stöd!

Jag är redan kund hos BDO:

Enter security code:
 Security code