Skattenyhet:

Förslag på ändring av reglerna för skattetillägg

31 januari 2018

Regeringen har lämnat ett förslag till en ändring av reglerna för beräkning av skattetillägg med utgångspunkt i den utredning som lämnats i SOU 2017:94. Syftet är att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt och att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist.

Framförallt innebär utredningen en förändring av hur skattetillägget beräknas vid inkomstbeskattningen. Den största ändringen är att vid påförande av skattetillägg ska underlaget för skattetillägget utgöras av det undandragna inkomstbeloppet och inte som tidigare skattebeloppet.

Utredningen föreslår att skattetilläggets storlek inte längre kommer att variera beroende på vilket inkomstslag det gäller eller om det avser juridiska personer, fysiska personer eller dödsbon. Utredningen framhåller som skäl för en förändrad beräkningsgrund att det ska bli en förenklad beräkning av hur stort skattetillägget kommer att bli samt att det med sänkta bolagsskatter har inneburit att juridiska personer har fått högre skattetillägg vid underskott än vid överskott av näringsverksamhet.

För övriga skatter och avgifter medför inte förslaget så stora ändringar. Där är det fortfarande skatte- och avgiftsbeloppet som utgör underlag och skattetillägget ska utgöra 20% av den undandragna skatten.

Utredningen föreslår att skattetillägget vid inkomstbeskattningen ska uppgå till 15% av inkomstbeloppet. Vid upprepade förseelser eller vid höga belopp tillkommer ett förhöjt skattetillägg på ytterligare 10%. Höga belopp vid inkomstbeskattningen anses vara ett undanhållet inkomstbelopp om 20 prisbasbelopp (vid 2017 års nivå motsvarar detta ett belopp på 896 000 kr) och upprepade förseelser är om man har lämnat samma oriktiga uppgift inom en femårsperiod.

För övriga skatter och avgifter anses högt belopp vara 10 prisbasbelopp (448 000 kr motsvarande 2017 års nivå) och det tillkommande skattetillägget blir 7%.

För skönstaxeringar ska skattetillägg påföras på ett underlag av den skönsmässigt uppskattade inkomsten vid inkomsttaxering med 25% och för andra skatter och avgifter med 27% av den undanhållna skatten eller avgiften.

Vid underskottssituationer ska skattetillägget beräknas på det belopp som felaktigt skulle ha tillgodoräknats den som lämnat uppgiften. Vid periodiseringsfel ska skattetillägget påföras med 2% av det undanhållna beloppet vid inkomstbeskattning och av den undanhållna skatten för andra skatter och avgifter.

Utredningens förslag har skickats ut på remiss med sista svarsdag den 9 mars 2018 och föreslås träda i kraft den 1 april 2019.