• Företagsbostäder – momsfritt?
Artiklar:

Företagsbostäder – momsfritt?

16 oktober 2019

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom nyligen ansett att bl.a. kontraktstiden vid uthyrning av företagsbostäder särskiljer om tjänsten är momspliktig (hotell) eller momsfri (bostad). HFD anser att upplåtelser av möblerade lägenheter med en hyrestid om fem respektive fyra månader, med möjlighet till förlängning, inte utgör momspliktig rumsuthyrning i en verksamhet som liknar hotellrörelse. HFD fastställer därför Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Uthyrning av möblerade lägenheter kan momsrättsligt bedömas som antingen momsfri upplåtelse av hyresrätter eller som momspliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet. I målet hade bolaget ansökt om ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) för att få klarhet i om deras upplåtelser av möblerade lägenheter med en hyrestid om fem respektive fyra månader, med möjlighet till förlängning utgör momspliktig rumsuthyrning. SRN ansåg att båda bokningsalternativet var momsfri upplåtelse av hyresrätter.  

Frågan överklagades och har nu prövats av HFD som konstaterar att syftet med att undantaget från momsplikt inte omfattar rumsuthyrning i verksamhet som liknar hotellrörelse är att säkerställa att fastighetsupplåtelser som potentiellt konkurrerar med momspliktig hotellverksamhet också ska omfattas av momsplikt. I de aktuella bokningsalternativen uppgår hyrestiden till fyra respektive fem månader med möjlighet till förlängning. Det framstår enligt HFD därför som klart att bolagets avsikt är att regelmässigt hyra ut lägenheter under längre tidsperioder än som normalt förekommer inom hotellbranschen. Det kan inte anses att det skapas något betydande mervärde genom de tilläggstjänster som bolaget tillhandahåller. Enligt HFD är det därför inte sådana upplåtelser som potentiellt konkurrerar med momspliktig hotellverksamhet, utan momsfri upplåtelse av hyresrätter. HFD fastställer därför SRN:s förhandsbesked.

Kommentar från BDO

Enligt vår bedömning kommer avgörandet att få påtagliga konsekvenser för de bolag som upplåter företagsbostäder. Sammantaget innebär domen enligt vår uppfattning att även korta kontraktstider gällande företagsbostäder i vissa fall kan anses vara momsfri upplåtelse av hyresrätter, t.ex. när det finns möjlighet till förlängning eller det är fråga om flera på varandra följande korta upplåtelser.

I de fall upplåtaren felaktigt har hanterat upplåtelsen som momspliktig medför det flera följdverkningar, bl.a. på så sätt att upplåtaren saknar avdragsrätt för ingående kostnader hänförliga till upplåtelsen samt att hyresgästen saknar avdragsrätt för den felaktigt debiterade momsen. I de fall upplåtaren i sin tur har hyrt in lägenheterna, påverkas även möjligheterna för fastighetsägaren att tillämpa frivillig skattskyldighet.

Vårt råd är att företag som bedriver uthyrning av företagsbostäder ingående analyserar befintliga avtal utifrån nämnda förutsättningar och ev. justerar sin momshantering.

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.