Artiklar:

Regeringen presenterar budgetproposition för 2017

21 september 2016

Den 20 september 2016 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2017 till riksdagen. Vissa förslag föreslås träda i kraft redan den 1 januari 2017. Här följer en sammanfattning av de skattemässiga reformer regeringen föreslår för privatpersoner och företag.

Individbeskattning

Uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt begränsas

Den nedre och övre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster ska för beskattningsåret 2017 räknas upp med förändringen i konsumentprisindex plus 1 procentenhet. Den nedre skiktgränsen uppgår därmed till 438 900 kronor och den övre skiktgränsen till 638 500 kronor för beskattningsåret 2017. Ändringarna träder i kraft 1 januari 2017

RUT-avdraget utökas för reparation av vitvaror

En skattereduktion införs för reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas på hushållsarbete som har utförts och betalats efter den 31 december 2016, förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits efter den 31 december 2016 samt hushållsarbete som har utförts efter den 31 december 2016 och för vilket ersättning har betalats ut och redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration efter detta datum.

Gränsen för reseavdrag höjs från 10 000 kronor till 11 000 kronor

Beloppsgränsen över vilken utgifter för inställelseresor samt för resor mellan bostaden och arbets- respektive utbildningsplatsen får dras av höjs från 10 000 kronor till 11 000 kronor. Den nya beloppsgränsen gäller fr.o.m. den 1 januari 2017 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016.

Reklamskatten sänks

Skattesatsen för annons i periodisk publikation sänks från 3 procent till 2,5 procent och skattesatsen för övriga annonser och reklam sänks från 8 procent till 7,65 procent.

Alkoholskatterna höjs

Punktskatten på öl, vin, andra jästa drycker än vin och öl samt mellanklassprodukter höjs med 4 procent. Punktskatten på sprit höjs med 1 procent.

Ändrade regler för uppskov vid försäljning av privatbostad

För att öka rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden föreslår regeringen att reglerna för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad bör ändras. Det kommande förslaget innebär dels att taket för uppskovsbeloppet slopas under en fyraårsperiod, dels att metoden för beräkning av uppskovsbeloppets storlek vid förvärv av billigare bostad ändras.

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2017 och gälla för avyttringar som har skett fr.o.m. den 21 juni 2016.

Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

För att förhindra att vissa bestämmelser i skattelagstiftningen får oavsedda effekter om statslåneräntan vid utgången av november blir noll eller negativ bör det införas golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen. Regeringen föreslår att det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2017.


Företagsbeskattning

Avdragsrätten för representationsutgifter slopas

I inkomstskattelagen slopas avdragsrätten för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för enklare förtäring av mindre värde.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2017.

Avdragsrätten för mervärdeskatt vid representationsmåltider utökas

Vid representation får avdraget för mervärdesskatt som avser måltider eller liknande förtäring högst uppgå till den ingående mervärdesskatten på en utgift på 300 kronor per person och tillfälle. Utgifterna ska ha ett omedelbart samband med verksamheten och avdraget får inte överstiga vad som kan anses skäligt. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2017.

Om ni har några frågor, tveka inte att kontakta oss på BDO:s skatteavdelning.