Artiklar:

Arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar – att tänka på inför bokslut och deklaration

28 februari 2019

Den 1 juli 2018 slopades skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård i Sverige samt för förmån av vård och läkemedel utomlands. Det innebär att även förmånen av en försäkring som finansierar sådan vård blir skattepliktig. Som en följd av detta slopas även avdragsförbudet för arbetsgivarens utgifter för de anställdas förmån av privat hälso- och sjukvård. 

För anställda som insjuknar i samband med tjänstgöring utomlands gäller dock även i fortsättningen att förmån av både vård och läkemedel är skattefri.  Skattefriheten kommer även finnas kvar för statligt anställda stationerade utomlands när det gäller förmån av vård och läkemedel för den anställde och för medföljande familjemedlemmar.

 

Ändringen innebär inga förändringar när det handlar om förmåner av företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering. Sådana förmåner kommer alltså att vara fortsatt skattefria för de anställda och avdragsgilla för arbetsgivaren. Detta innebär att de delar i premien som avser förebyggande behandling och rehabilitering i försäkringen är även fortsättningsvis skattefria. Om försäkringen ska täcka såväl kostnader för rehabilitering och förebyggande vård som sjukvård måste arbetsgivaren därmed proportionera premien på en skattefri och en skattepliktig del. Vid fördelningen mellan skattefria och skattepliktiga förmåner ska förmånsvärderingen göras utifrån en proportionering av försäkringsmomenten.

 

För inkomstår 2018 gäller att premier som betalats före 1 juli 2018 inte omfattas av de nya reglerna. Den del av dessa premier som omfattar privat vård ska alltså inte förmånsbeskattas, och är inte avdragsgill för arbetsgivaren. Den anställde förmånsbeskattas för försäkringsmoment såsom patientavgifter inom offentlig vård, läkemedel, resor till och från vård etc. Dessa försäkringsmoment uppgår vanligtvis till ca 2-3 procent av premien.

 

För andra halvan av året inkomståret 2018 gäller att en anställd med en arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring ska förmånsbeskattas med värdet av premien. Den anställde förmånsbeskattas för försäkringsmoment såsom privat läkarvård, patientavgifter inom offentlig vård, läkemedel, operationer etc. Dessa försäkringsmoment uppgår vanligtvis till ca 70-80 procent av premien. Arbetsgivaren ska betala sociala avgifter på förmånen. Premien är avdragsgill i sin helhet.

 

Baserat på ovan krävs att en uppdelning görs mellan de premier som betalats innan 1 juli 2018 och de premier som betalats efter denna tidpunkt, då olika regelverk gäller för förmånsbeskattning och företagets avdragsrätt.

 

BDO noterar att de premier som betalats efter den 1 juli 2018 är fullt ut avdragsgilla för företaget. Detta innebär att samtliga försäkringsmoment bedöms avdragsgilla för företaget även de moment som inte innebär förmånsbeskattning såsom exempelvis förebyggande behandling eller rehabilitering. För premier som betalats innan 1 juli 2018 har dock företag generellt endast gjort avdrag för sådana försäkringsmoment som varit föremål för förmånsbeskattning. För premier som betalats innan den 1 juli 2018 borde därmed ett större belopp än endast 2-3 procent vara avdragsgillt, detta om sjukförsäkringen innehåller exempelvis rehabilitering.  

 

Kontakta gärna oss för mer information. Vi biträder företag gärna vid upprättande av skatteberäkning och/eller inkomstdeklarationen för inkomståret 2018. 


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.