• Anti-korruption – den viktigaste hållbarhetsfrågan?
Artiklar:

Anti-korruption – den viktigaste hållbarhetsfrågan?

23 januari 2020

Arbetet för att motverka korruption ses i många sammanhang som en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna – kanske till och med den allra viktigaste. Den inverkan som korruptionen har på de samhällen där den är utbredd får effekter även på klimat- och miljöfrågor och mänskliga rättigheter. Den får även effekter för näringslivet och möjligheten att driva och utveckla lönsamma företag.

I Sverige är korruptionen inte lika utbredd som i andra länder vilket innebär att du som medarbetare, chef, företagsledare, styrelseledamot eller ägare i ett svenskt företag kanske till och med upplever att du inte har märkt av den. Vi hamnar exempelvis på plats tre i Transparency Internationals senaste mätning från 2018 vilket innebär att vi ligger i topp bland de länder där korruptionen anses vara minst utbredd. Samtidigt är korruptionsfrågan relevant även för svenska företag oavsett företagsstorlek. 

I den här artikeln tittar vi närmare på begreppet korruption och hur svenska företag kan bidra till att motverka denna både inom Sverige och globalt.

Vad är korruption?

Begreppet korruption har inte en enhetlig definition men innebär enligt bland andra Transparency International att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. I korruptionsbegreppet ingår exempelvis att ta emot och ge mutor, att sätta det egna intresset före företagets intresse i relationen med en affärspartner liksom olika former av vänskapskorruption, favorisering och maktmissbruk.

Vad är en muta?

Mutor kan ta sig olika uttryck. Det kan exempelvis handla om gåvor som har ett högt värde eller som ges ofta. Det kan även handla om att bli bjuden på en resa där resans värde inte riktigt motsvarar dess syfte. Tjänster och gentjänster som sträcker sig utanför vad som normalt sätt ingår i en affärsrelation kan också betraktas som mutor.

På vilket sätt är korruptionsfrågan relevant för dig som arbetar i eller driver ett svenskt företag?

Om du arbetar i eller driver ett företag som är verksamt i Sverige och som i första hand arbetar mot marknader där korruption inte är vanligt förekommande kan det ändå uppstå situationer där du riskerar att begå exempelvis ett mutbrott. Det kan till exempel handla om att du erbjuds en gåva, en resa eller en tjänst till ett högt värde av en affärspartner.

Om du arbetar i eller driver ett företag som är verksamt i Sverige men som även har verksamhet i, säljer varor till eller har leverantörer i länder där korruptionen är mer utbredd kan det även vara så att valet av affärspartner har en helt avgörande betydelse för om det företag du arbetar för ska undvika att bidra till korruptionen i landet.

Hur kan ditt företag arbeta för att motverka korruption?

Det kan ske på olika sätt, exempelvis genom att:

  • Upprätta riktlinjer såsom uppförandekoder och riktlinjer för gåvor och andra förmåner för medarbetare och leverantörer
  • Ha tydliga riktlinjer kring hur avtal och fakturor ska hanteras och vad som är en rimlig ersättning till affärspartners
  • Genomföra riskbedömningar utifrån exempelvis land, bransch och val av samarbetspartner och hantera de risker kopplade till korruption som synliggörs via dessa bedömningar
  • Utbilda medarbetare, chefer, företagsledare, styrelsemedlemmar och ägare kring affärsetiska frågor och företagets värderingar
  • Upprätta system för intern och extern kontroll
  • Införa ett visselblåsarsystem