Nyhet:

Aktiegåva till anställd och fråga om förmånsbeskattning

07 februari 2019


Bakgrunden var att ägaren av bolaget ville pensionera sig och hade därför under flera år försökt sälja bolaget men utan framgång. Ägaren tänkte istället skänka alla aktier i bolaget till en anställd i syfte att säkra fortsatt drift av bolaget i samma anda som ägaren gjort. Därför sökte den anställde förhandsbesked för att få klarhet i om gåvan skulle medföra någon inkomstbeskattning för denne.

Bolaget hade vid en substansvärdering fått ett värde på ca 3 miljoner kr.

Uppgivna fakta om den anställde är att denne är intresserad, duktig, kunnig och anställd sedan ett par år. Han uppbär marknadsmässig lön. Det finns inget släktskap eller långvarig personlig relation mellan honom och ägaren.

SRN kom fram till att just denna överlåtelse bör ses som ett led i ett generationsskifte för att säkra fortsatt drift av bolaget. Gåvan skedde inte för att belöna den anställde för utfört arbete eller att knyta denne närmare bolaget och försäkra sig om hans fortsatta arbete där. Som ovan nämnts hade den anställde även marknadsmässig lön och även förhållandevis kort anställningstid i bolaget. Detta sammantaget talar enligt SRN mot att bedöma värdet av överlåtna aktier som ersättning för redan utfört arbete. Att ägaren och den anställde ej är släkt eller har någon djupare personlig relation ändrar ej heller denna bedömning. Överlåtelsen av alla aktierna anses därmed utgöra en gåva, vilket medför att någon inkomstbeskattning inte ska ske av den anställde.

Det ska tilläggas att Skatteverket ansåg att förmånen som uppkommer genom överlåtelsen av aktierna ska beskattas i inkomstlaget tjänst. Vi antar Skatteverket kommer att överklaga detta förhandsbesked även om så ännu ej skett.

I ett förhandsbesked från 2011 var omständigheterna liknande men där var fråga om överlåtelse av alla aktier jämt fördelade till två anställda, där den ena i det fallet var barn till överlåtaren/ägaren men inte den andra anställde.  I det fallet gjorde SRN samma bedömning som i aktuellt fall, dvs aktiegåvorna blev ej föremål för någon inkomstbeskattning. Skatteverket höll i det fallet med SRN.

BDO:s kommentar:

Inkomster eller förmåner som en anställd får i sin tjänst ska normalt bli föremål för beskattning. Detsamma gäller förvärv som denne gör på förmånliga villkor. Dock, om omständigheterna är speciella, kan, exempelvis som förhandsbeskedet ovan visar, gåva av aktier då det bedöms utgöra ett led i ett generationsskifte anses vara av benefik karaktär och därmed ej medföra någon inkomstbeskattning för den anställde. Återstår nu att se om detta förhandsbesked kommer att överklagas och i så fall vad Högsta förvaltningsdomstolen gör för bedömning.

Diskutera alltid i förväg frågor kring gåvor och diverse andra transaktioner med anställda i god tid innan eventuellt genomförande för att på så vis reducera risker eller åtminstone medvetandegöra sådana i dylika sammanhang. Hör gärna av er till BDO:s skatterådgivare om ni har frågor.


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.