• Corporate Finance

Corporate Finance

Lägg grunden för ett bra företagsförvärv

Inom Corporate Finance erbjuder BDO omfattande rådgivning i samband med olika typer av företagstransaktioner och värderingar. Beroende på kundens behov anpassar vi uppdraget med lämpliga specialister inom berörda områden för att maximera värdet av rådgivningen.

Våra specialister hjälper dig med alla frågor som rör fusioner, förvärv, avyttringar, värderingar och incitamentsprogram. Om verksamheten inte presterar enligt dina önskemål kan vi även utföra rådgivning där vi analyserar orsaker, värdedrivare och föreslår lösningar för att stoppa utflöde av kapital samt förslag på hur negativa trender kan vändas. Våra kunder är alltifrån små och medelstora ägarledda företag till börsnoterade bolag och private equity. 

Tillsammans med andra specialister hittar vi lösningar även för de mest komplexa problem som kan uppstå. Eftersom vårt team är sammansatt efter dina specifika behov är du rustad för att snabbt kunna anpassa dig till förändringar och har alltid full tillgång till vårt globala nätverk.

Oavsett om du är engagerad i en liten eller stor affär kan vi med vår kommersiella insikt och analytiska kompetens ge dig de bästa råden längs vägen. Finns ditt prospekt utomlands, finns våra medarbetare i ett 60-tal länder till ditt förfogande, för alla typer av internationella transaktioner.

LEAD ADVISOR
Rätt strategi för dina företagstransaktioner

Dina utmaningar är vår expertis. BDO:s rådgivare hjälper dig genom hela processen vid förvärv eller avyttringar av hela eller delar av verksamheten. Våra team har lång erfarenhet av att hjälpa kunder att förbereda ett företag för försäljning och ge råd om strategi och taktik i genomförandet.

Mergers & Acquisition (M&A) – Försäljning, köp och samgåenden

I en försäljningsprocess söker vi köpare på både den nationella och internationella marknaden genom att effektivt utnyttja vårt nationella kontaktnät och BDO:s globala plattform. Försäljningsprocessen omfattar flera faser där vi tar ansvar för hela processen från att identifiera potentiella köpare och skapa material (Information Memorandum, IM) som beskriver det säljande bolaget till initial och löpande kontakt med köpare, rådgivning kring bud och biträde i slutförhandlingarna. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för ledningen att fokusera på den egna kärnverksamheten och säkerställa att verksamheten inte påverkas av den pågående försäljningsprocessen.

Under förvärvsprocessen hjälper vi dig att analysera drivkrafterna på marknaden, identifiera intressanta målbolag och genomföra en initial kontakt med syftet att undersöka möjligheterna för att inleda en förvärvsprocess. Vi samlar också in information om själva företaget och gör en preliminär värdering vilken vi har som diskussionsunderlag i den inledande fasen.

Vid framgångsrika diskussioner genomför vi en finansiell- och skattemässig granskning (Due Diligence) av verksamheten för att hitta de risker och frågeställningar som måste tas upp i de fortsatta förhandlingarna. Vi ser till att driva hela förvärvsprocessen och ger dig råd och stöd under förhandlingarna för att nå en överenskommelse som tar hänsyn till dina intressen som köpare.

Goda råd och brett kontaktnät till ditt förfogande

Privatägda företag säljs av en mängd olika anledningar. Det kan till exempel handla om successionsplanering, pension, generera likviditet eller avyttra tillgångar utanför kärnverksamheten. Oavsett anledning närmar vi oss varje uppdrag genom en anpassad process som börjar med en tydlig förståelse för dina mål. När målet är definierat, fokuserar vi på att förstå affärsmodellen, tillväxtegenskaper och vilken plats bola-get har i sin bransch. Genom denna granskning av verksamheten kan vi identifiera, analysera och förklara företagets unika värde till potentiella köpare. Våra kunder drar stor nytta av både våra lokala och globala försäljningskanaler. Vi har en stor räckvidd med över 70 kontor och över 1 200 Corporate Finance-specialister över hela världen.

Management buy-out/management buy-in (MBO/MBI) - Trygga förhandlingar vid utköp och förvärv från företagsledningen

Det kan vara en mycket belönande men samtidigt krävande situation när en eller flera personer i företagsledningen ska blir ägare i bolaget och samtidigt fortsätta att leda den dagliga verksamheten. Vi har stor vana vid att förhandla och hantera hela processen för att säkerställa bästa möjliga lösning. Både företagsledningen och ägare kan känna sig trygga med att förhandlingen och processen sköts av erfarna specialister. Vårt team tar en proaktiv roll i processen som inkluderar att initialt bedöma möjligheten för en process, erbjuda råd under processens gång, biträda vid förhandlingar, ge konsultation om finansieringsformer samt att driva processen i mål.

Främja försäljningen med rätt information

Ett Information memorandum (IM) är det huvudsakliga försäljnings- dokumentet. Det måste skapa ett omedelbart intryck och presentera ditt företag på ett entusiastiskt, tydligt och korrekt sätt. Ett välarbetat IM ger potentiella köpare tillräckligt med information för att få en tydlig bild av verksamheten och kunna återkomma med ett initialt bud. Innan köparen får ett IM så får de ta ställning till intresset genom en teaser, ett anonymiserat informationsblad på cirka 2 sidor och därefter skriva under en sekretessförbindelse. Våra experter hjälper dig att skapa både tydliga och säljande försäljningsdokument som ger en framgångsrik start på försäljningsprocessen.

TRANSACTION SERVICES
Framgångsrika företagstransaktioner genom bättre beslutsfattande

Oavsett vilka strategiska beslut du står inför eller vilken typ av rådgivning du behöver i samband med en företagstransaktion hjälper vi dig med alla aspekter av finansiella granskningar och anpassad konsultation för dina behov. 

Buy Side och Vendor Due Diligence - Finansiell granskning vid förvärv och försäljning

Målet med vår finansiella granskning vid förvärv (Buy Side Due Diligence) är att du skall kunna fatta de bästa investeringsbesluten genom att få rätt information under förhandlingsprocessen där våra erfarna specialister tar en proaktiv roll och identifierar de viktigaste frågeställningarna. Vi har även omfattande erfarenhet från finansiell rådgivning vid försäljning (Vendor Due Diligence) där fokus på den finansiella granskningen syftar till att identifiera, analysera och presentera nyckelfrågor som kan uppkomma även för den mest krävande köparen.

Vendor Assistance

Vi hjälper dig även med anpassade presentationer när du står inför en avyttring. Våra specialister arbetar tillsammans med företagsledningen och säkerställer att den finansiella informationen är strukturerad så att en köpare förstår hur bolaget utvecklats historiskt. Den huvudsakliga skillnaden mellan finansiell granskning för säljsidan (Vendor Due Diligence) och säljstöd (Vendor Assistance) är att den senare ges till förmån för säljaren. 

Omstrukturering som skapar värde

Våra specialister har omfattande erfarenhet av rådgivning vid samgående av flera bolag i samma bransch med syftet att skapa mervärde genom stordriftsfördelar. Detta är ett område där en erfarenhetsbaserad, tydlig och oberoende rådgivning är extra viktigt. Som en oberoende part i en ofta komplex situation med olika intressenter för både under- och överpresterande företag kan vi erbjuda en objektiv analys och lyfta fram alternativ och konsekvenser.

Vi kan även hjälpa dig med oberoende bedömningar (independent business reviews) av den löpande verksamheten och bolagets framtida förmåga att uppfylla sina finansiella åtaganden samt göra en analys av likviditetsbehov på kort och lång sikt. Om du som företagare har likviditetsproblem hjälper vi dig med översynen av hur kapital kan frigöras genom att omedelbart minska såväl kostnader som rörelsekapital. I det längre perspektivet rådgör vi tillsammans med bolagets ledning kring hur man kan skapa likviditet och införliva en förståelse för en ihållande likviditetsförvaltning i bolaget. Vi hjälper dig också att identifiera mindre lönsamma delar av verksamheten och ger råd om olika sätt att hantera dem.  

Oberoende expertutlåtanden och specialistrådgivning för trygga transaktioner

I det nuvarande företagsklimatet, där fokus ofta ligger på frågor som rör bolagets styrning, ställs högre krav på bolagen att säkerställa att varje affärsbeslut föregås av en finansiell granskning (Due Diligence). Våra rapporter kan behandla olika typer av transaktioner inklusive förvärv och avyttringar av tillgångar, olika varianter av omstruktureringar och publika bud.

Grunden till en lyckad transaktion - rätt skattemässig strategi och strukturering - Tax Due Diligence

Vi arbetar alltid nära våra skatterådgivare både nationellt och internationellt. De utför en specifik skattemässig granskning (Tax Due Diligence), vilket koordineras med den finansiella granskningen, och ger tillförlitlig, aktuell skatterådgivning i samtliga skattemässiga frågeställningar som är aktuella för just din transaktion. Att hålla dig informerad om eventuella skattekonsekvenser i samband med en transaktion kan göra en enorm skillnad.

VALUATIONS
Rätt värde lägger grunden för dina investeringsbeslut

Oavsett vilka strategiska beslut du står inför eller vilken typ av rådgivning du behöver i samband med en företagstransaktion hjälper vi dig med alla aspekter av finansiella granskningar och anpassad konsultation för dina behov.

Genom att tillhandahålla information och hjälpa till med strategisk planering och viktiga investeringsbeslut bidrar våra värderingsexperter med stort värde till företaget, dess chefer, ledning och aktieägare.

Idag används värderingar för många olika syften. De sker bland annat i samband med köp och försäljning av företag eller aktier, vid överlåtelser och kompanjonsutlösen, omstruktureringar eller i samband med generationsskifte och vid utformning av incitamentsprogram. Det är ett komplext förfarande som styrs av flera olika komponenter som man måste ta ställning till. Det har därför blivit ännu viktigare med kompetenta och erfarna rådgivare som kan ge en oberoende analys av det bedömda värdet oavsett situation eller syfte. 

Vi hjälper dig att ta fram beslutsunderlag i följande situationer:

  • Avyttring av samtliga aktier
  • Försäljning av verksamhetsgrenar
  • Företagsförvärv
  • Koncerninterna omstruktureringar
  • Management Buy-outs
  • Värderingar i samband med tvister och skiljedomsförfarande
  • Inlösen av aktier
  • Bedömning av nedskrivningsbehov i redovisningen
  • Utformningen av incitamentsprogram