• Låt inte gränsen bli din begränsning
    för lönsamma affärer

Konsulttjänster som lönar sig

Vi hjälper er med rådgivning och konsultation inom områden som frihandel, varukodsklassificering, tillståndshantering samt processer och rutiner. Vi erbjuder också en tullanalys för att ta tempen på er tullhantering samt konsultation vid AEO-certifiering.

Upplever ni att ni saknar kunskap eller kompetens inom tullområdet? Vill ni ha hjälp med att ta fram en varukod för era varor? Behöver ni stöd för att gå igenom era nuvarande rutiner och processer för en optimal tullhantering? Anledningarna till att man söker konsulthjälp kan vara många. 

Genom att anlita oss kan ni bland annat säkerställa att ni har goda rutiner för egenkontroll och arkivering, att ni inte betalar mer än ni behöver, att berörd personal har den kompetens som krävs för en effektiv tullhantering och att ni har de tillstånd som är mest optimala för er verksamhet.

Vi tror på att inkludera tullhanteringen i företagets övriga beslutsprocesser. Förändring och förbättring är en ständig process som även gäller tull och internationell handel. Löpande kvalitetsgranskning och övervakning av tullprocesser och tillämpningar visar att företaget sätter kvalitet och efterlevnad högt upp på dagordningen.

Klassificera varor rätt för att undvika tilläggskostnader

När du ska handla med en vara utanför EU, behöver den varan klassificeras enligt Tulltaxan, för en korrekt tullhantering. Att klassificera varorna korrekt är avgörande för att säkerställa att gällande lagar och regler tillämpas samt att man inte undanhåller kapital för staten. Varukoden styr både möjligheter samt eventuella sanktioner eller restriktioner kring en vara. Fel varukod kan även innebära att ni betalar en högre tullavgift än nödvändigt. När Tullverket upptäcker felaktigheter i klassificering eller efterlevnad, resulterar det många gånger i höga tilläggskostnader i form av tulltillägg på 20 procent av undanhållet kapital. Det kan bli en dyrköpt erfarenhet för den som importerar för betydande belopp eller stora kvantiteter. Företag som står inför valet av etablering inom nya marknader samt nya flöden behöver en partner inom området. Här gör vi många gånger en skillnad. 

Tullanalys för att säkerställa och utveckla dina import- och exportflöden

Hur vet ni om er nuvarande tullhantering sköts enligt gällande lagar och regler och på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt? Tänk om ni betalar för mycket i tullavgifter idag, utan att veta om det. Vad skulle hända om ni får era tillstånd hos Tullverket indragna? 

Vi har över 25 års erfarenhet inom tull- och handelsrelaterade frågor. Vår tullanalys ger en överblick av den nuvarande tullhanteringen, visar på eventuella allvarliga risker samt tydliggör möjligheter för en mer kostnadseffektiv och korrekt handel. Finns det frihandelsavtal att utnyttja eller andra möjligheter till reducerade tullsatser ska man givetvis yrka på detta. Vi går även igenom nuvarande tillstånd och interna rutiner, för att säkerställa att ni hanterar era flöden på ett optimalt sätt.

Vi hjälper företag att analysera import- och exportflöden för att säkerställa att regelverket kring befintliga tillstånd hos Tullverket efterlevs. Ett indraget tillstånd av Tullverket beläggs numera med en karens på 1-3 år innan nya tillstånd kan sökas.

Analysen är uppdelad i flera steg: 

  • Nuläge; ger en nulägesbild av den nuvarande tullhanteringen när det gäller klassificering, befintliga tillstånd och interna rutiner.
  • Möjliga kostnadsbesparingar; genom ändrade interna rutiner och processer.
  • Förslag på åtgärder framåt; med konkreta förslag på åtgärder för en kostnadseffektiv tullhantering.
  • Rapportering; Nulägesanalysen överlämnas till uppdragsgivaren för beslut.

Genom tullanalysen får du en översyn av nuvarande tullhantering samt rekommendationer på förbättringsåtgärder. Ofta leder analysen också till direkta besparingar i form av minskade tullavgifter, uteblivna straffavgifter eller indragna tillstånd. 

Extern tullavdelning för ständig förbättring och lönsammare affärer

Vårt mest omfattande erbjudande inom tulltjänster är där vi går in som er egen tullkoordinator. Tillsammans med er utvecklar vi en tullstrategi och ett ledningssystem som stödjer ditt företags ledningsfunktioner för en konsekvent och korrekt tullhantering.

Vi säkerställer att tullhanteringen uppfyller kraven från Tullverket. Vi kan som ett komplement tillsammans med våra andra avdelningar på BDO även bistå med rådgivning inom skatt och juridik och du kan känna dig trygg med att vi håller dig löpande uppdaterad med kommande lagförändringar vilka kan innebära både möjligheter och risker för er verksamhet framåt. Vid behov håller vi utbildningar och seminarier hos er för att öka kompetensen och därmed förståelsen inom organisationen för vikten av en korrekt tullhantering.

På så vis får du kontroll, översikt och tillgänglig information för att kunna fatta välgrundade beslut, upptäcka felaktigheter och förebygga problem. Vår målsättning är att öka er kompetens och genom ständiga förbättringar blir vår tjänst också många gånger en besparing i längden.