• Human Resources och Global Mobility

Human Resources och Global Mobility

Att arbeta över landsgränserna kan innebära skattemässiga utmaningar både för dig som arbetsgivare och anställd. En genomarbetad strategi och väl förankrade policys är därför avgörande för om utlandsuppdraget ska bli så framgångsrikt som avsett. 

Med proaktivitet skapar vi möjligheter och undviker risker

I samband med en anställning eller flytt utomlands är det många aspekter att ta hänsyn till. Allt från företagets skattemässiga situation till arbetsgivarens lönehantering och skyldigheter att lämna kontrolluppgifter. Även som arbetstagare kan du påverkas när det kommer till skattskyldighet, avdragsmöjligheter och socialförsäkring. Internationellt arbete ställer därför höga krav på kunskaper om såväl lokala regelverk som internationella överenskommelser. 

Mycket att vinna på en utarbetad strategi för medarbetare på utlandsuppdrag 

En genomtänkt strategi kring internationella personalfrågor kan både minska risken för upptaxering, internationell dubbelbeskattning och minska den totala skattebördan. 
Många företag brister dock i uppföljningen av uppdraget och saknar karriärsupport. Det är viktigt att bland annat utvärdera måluppfyllnaden, se över kostnaderna och ta hand om de medarbetare som återvänt. Eftersom årskostnaden är hög och en stor andel av de som kommer tillbaka slutar redan efter ett år, finns det mycket att vinna på att utveckla strategier inom området. 

Hos oss kan du bland annat få hjälp med följande frågor:

 • Utsändning
 • Policyfrågor
 • Migration
 • Individbeskattning
 • Expertskatt
 • SINK-beskattning (Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta)
 • Skatteberäkningar
 • Socialförsäkring
 • Incitamentsprogram
 • Förmåner
 • Pension
 • Lönehantering
 • Administrativa krav