• Rådgivning vid finansiell rapportering

Rådgivning vid finansiell rapportering

Att ge en rättvis och trovärdig bild av sitt företag är en grundsten i den finansiella rapporteringen. Nya redovisningsregler, allt mer komplexa transaktioner samt höga krav på den finansiella rapporteringen gör att många redovisnings- och ekonomichefer väljer att ta hjälp av experter.
 

Finansiell information är en nödvändig utgångspunkt för viktiga beslut om framtiden


En professionellt utformad och upprättad finansiell rapport är ett utmärkt och nödvändigt instrument för att bygga och upprätthålla ett förtroende hos ditt företags intressenter. Framtida verksamhets- och strategibeslut fattas också ofta baserat på den historiska finansiella informationen.  Våra redovisningsspecialister hjälper dig att förklara hur regler och regelförändringar påverkar ditt företag, din rapportering och vilka effekter de har på resultatet för att du ska få ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Vi ger råd kring svenska såväl som internationella regelverk och håller dig uppdaterad kring vilka nyheter som är på gång. K3 är regelverket för större svenska företag som ska upprätta en årsredovisning och koncernredovisning. Mindre företag kan välja den något förenklade K2. Vi stöttar även koncerner, noterade bolag och företag som väljer att redovisa enligt den omfattande standarden International Financial Reporting Standards (IFRS).


Hos oss kan du bland annat få hjälp med följande

 • Kvalificerade redovisningsfrågor
  Vi ger råd kring frågor som rör redovisning av bland annat intäkter, pensioner, finansiella instrument, aktierelaterade ersättningar och leasing. Vi bistår även vid upprättande av koncernredovisning, kassaflödesanalyser eller segmentsrapportering.
   
 • Kvalitetssäkring av finansiella rapporter
  Vi granskar årsredovisningar och delårsrapporter, ger förbättringsförslag och säkerställer att de följer gällande regelverk.
   
 • Övergång till ett nytt regelverk
  Kanske är ditt företag på väg mot en marknadsnotering och tillämpning av IFRS?   Funderar ni på att byta från K2 till K3? Behöver du förstå hur din redovisning skulle se ut enligt US GAAP? Som ett led i detta kan vi hjälpa till med allt ifrån planering till genomförande och att identifiera och utvärdera skillnader i regelverken.
   
 • Implementering av en ny eller ändrad standard
  Det händer mycket inom IFRS just nu. I år och åren framöver har vi omfattande nya standarder att ta ställning till och implementera. Redovisning av intäkter, leasingavtal, finansiella instrument samt försäkringsavtal genomgår väsentliga ändringar. Här kan vi bistå med rådgivning och analys.
   
 • Redovisning av transaktioner
  Rörelseförvärv, omstruktureringar, försäljning av verksamheter eller fusioner innebär ofta många komplexa frågeställningar för redovisningen. Vi läser och tolkar avtal och transaktioner så att de återspeglas korrekt i den finansiella rapporteringen.
   
 • Företagsanpassade kurser eller seminarier
  Är du intresserad av en kort uppdatering kring nyheter och förändringar på området? Vi erbjuder workshops, seminarier eller utbildningar – helt efter dina önskemål.

 

Ta gärna del av våra publikationer.

 

IFRS Illustrative Financial Statements – 2018
Detta årsredovisningsexempel visar hur en årsredovisning enligt IFRS för ett börsnoterat företag kan upprättas. Exemplet är avsett att ge vägledning vid upprättande av IFRS årsredovisningar och kan användas som referensmaterial, eftersom det visar förslag på upplysningar tillsammans med tekniska referenser. Exemplet omfattar endast koncernredovisningen och inkluderar inte moderbolagets räkningar eller andra särsvenska krav.

IFRS Illustrative Financial Statements – 2018

 

Need to Know – IFRSs and Amendments effective in periods after 31 December 2017 year ends
Behandlar IFRS standarder och tillägg till standarder som ska tillämpas i rapportering för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 och senare.

NEED TO KNOW

 

IFRS In Practice – IFRS 9 Financial Instruments
Denna publikation, som nyligen uppdaterats (maj 2018), innehåller praktisk information och exempel på tillämpningen av IFRS 9 Finansiella Instrument.  IFRS 9 ersätter IAS 39 och gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2018 eller senare. 

IFRS In Practice – IFRS 9 Financial Instruments

 

IFRS In Practice - Applying IFRS 9 to Related Company Loans
IFRS 9 Finansiella instrument ska tillämpas på finansiella instrument som utgör transaktioner med tredje man såväl som på transaktioner med närstående. Även om en juridisk person,  i enlighet med RFR 2, har valt att redovisa finansiella instrument med utgångspunkt i anskaffningsvärdet så ska principerna för förlustriskreservering i IFRS 9 i de flesta fall tillämpas. Det medför att lån med koncernföretag ska klassificeras och värderas i enlighet med nedskrivningsmodellen i IFRS 9. Tillämpning av IFRS 9 kan medföra viss utmaning, särskilt om lånevillkoren inte är på armlängds avstånd eller då lånevillkoren inte är tydligt reglerade. BDO har gett ut en publikation som behandlar hur IFRS 9 ska tillämpas när det gäller lån med koncernföretag. Skriften ingår i serien IFRS In Practice och heter Applying IFRS 9 to Related Company Loans. 

IFRS In Practice - Applying IFRS 9 to Related Company Loans

 

IFRS In Practice - IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
Den nya intäktsstandarden IFRS 15 har börjat tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller senare. BDO Global har uppdaterat publikationen IFRS In Practice - IFRS 15 Contracts with customers. Den uppdaterade versionen av publikationen innehåller fler exempel samt avsnitt som visar hur upplysningar kan presenteras för ett fiktivt företag.

IFRS In Practice - IFRS 15 Contracts with customers

 

IFRS In Practice - IFRS 16 Leases
Den nya leasingstandarden IFRS 16 ska börja tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 och påverkar alla företag med hyresavtal. Standarden medför stora förändringar särskilt för leasetagare med ett stort antal leasingavtal i sin verksamhet. BDO Global har uppdaterat publikationen IFRS In Practice - IFRS 16 Leases. Publikationen redogör för standardens innebörd samt innehåller praktiska räkneexempel.  

IFRS In Practice - IFRS 16 Leases

 


 

Mer information och fler publikationer från BDO

 

Till publikationerna