• Svenska företag som bedriver verksamhet i Kina

Svenska företag som bedriver verksamhet i Kina

Vi bistår med följande:

Bedöma och validera er strategi när det gäller Kina, upprätta en affärsplan, utvärdera och ge råd kring vilka strukturer som är lämpligast samt etablering av filial, dotterbolag eller samriskföretag i Kina

1.Välja plats i Kina
2.Företagets struktur/juridiska form
3.Optimering av koncernstruktur
4.Bolagskapital för kinesiska dotterbolag
5.Utarbeta ansökningshandlingar till kinesiska myndigheter

Förvärv av kinesiska företag (fusioner och förvärv)

1.Värdering av företag och aktieinnehav
2.Optimering av förvärvsstruktur
3.Utarbeta avtal med juridiska rådgivare

Löpande konsultverksamhet avseende er kinesiska verksamhet

1.Rådgivningstjänster i skattefrågor och årsredovisning i Kina
2.Internpriser
3.Rådgivning vid utlandsstationering

 

Välja plats

Valet av plats i Kina beror huvudsakligen på ekonomiska faktorer (logistik, tillgänglighet och närhet till kunder och leverantörer). Bestämmelser och stimulansåtgärder avseende olika utvecklingsområden bör granskas vid val av närmare plats i en region och genom att göra det kan man uppnå flera fördelar, exempelvis på skatteområdet.

 

Optimering av koncernstruktur/struktur vid förvärv

Många kriterier måste beaktas när man utformar en koncernstruktur med olika dotterbolag i andra länder. En av de viktigaste målsättningarna är att minimera koncernens skattebörda.

BDO kan särskilt ge råd avseende:

  • minimering av källskatt,
  • avdragsrätt för räntekostnader och andra förvärvskostnader,
  • minimering av skatt på realisationsvinst (strategi vid avyttringar)
  • internpriser

 

Bolagskapital för kinesiska dotterbolag

Kinesisk bolagsrätt innefattar arrangemang för att minimera kravet på bolagskapital för kinesiska bolag.

Nyckeltal: löpande skulder i förhållande till eget kapital

Total investering Registrerat aktiekapital
Upp till 3 MUSD 70% av den totala investeringen
3-10 MUSD 50% av den totala investeringen; minst 2,1 MUSD
10-30 MUSD 40% av den totala investeringen; minst 5 MUSD
Mer än 30 MUSD 1/3 av den totala investeringen; minst 12 MUSD

 

Erforderlig nivå på kapital från tredje man kan antingen tillhandahållas av en utomstående part (t.ex. en bank) eller struktureras i form av ett företagsinternt lån. Men det kan mycket väl hända att det senare blir föremål för begränsningar beträffande avdragsrätten för framtida räntekostnader.

Rådgivning i skattefrågor och årsredovisning i Kina

Våra kollegor hos BDO Kina bistår dig med de dagliga skattefrågorna och årsredovisningen för ert kinesiska dotterbolag.

Våra tjänster i Kina lever upp till BDO:s internationella kvalitetsnormer.

Ett fortlöpande samarbete med våra kinesiska kollegor på revisions- och redovisningsavdelningen garanterar en effektiv process i fråga om revision av koncernårsredovisningar.

Karta över BDO-kontor i Kina

Tjänster som BDO erbjuder i regionen Stor-Kina:

  • Revision
  • Beskattning
  • Börsintroduktioner och därtill hörande rådgivningstjänster
  • Due diligence vid finansiella transaktioner
  • Redovisnings- och outsourcing-tjänster

 

Internpriser

Vid en internationell jämförelse är Kina, sedan den kinesiska skattereform som kom i början av 2008, inte längre något lågskatteland. Det är därför mycket viktigt att fastställa möjligheterna för internpriser vid överlåtelser mellan koncernföretag. Samtidigt fortsätter kinesiska skattemyndigheter att utöka kraven på dokumentation. Vi kan stödja er när det gäller att fastställa internpriser och utarbeta erforderlig dokumentation.

Vi utformar våra tjänster för att ge stöd för era särskilda behov och hjälpa er att investera i Kina. I vår broschyr China Unlocked finner ni en färdplan.

 

Vi reserverar oss för att här uppräknade tjänster av oberoende- eller andra legala skäl inte kan tillhandahållas i alla länder eller för ett specifikt uppdrag.