Skatt på finansiell verksamhet

10 november 2016

Finansdepartementet lämnade nyligen fram ett betänkande om skatt på finanssektorn till regeringen. Utredningens syfte har varit att ta fram ett förslag till en skatt på finanssektorn, som minskar den skattefördel som sektorn kan antas få till följd av att omsättning av finansiella tjänster har undantagits från mervärdesskatt.

Utredningen har uppskattat skattefördelen av mervärdesskatteundantaget för den finansiella sektorn till drygt 19 miljarder kronor för 2018.

För att minska denna skattefördel föreslår utredningen i korthet en finansiell verksamhetsskatt om 15 % av beskattningsunderlaget. Beskattningsunderlaget utgör endera samtliga lönekostnader eller den del av lönekostnaderna som genom uppdelning efter skälig grund ska anses hänförlig till den mervärdesskatteundantagna omsättningen. För att beräkna sådan uppdelning behövs en fördelningsnyckel.

Skatten föreslås införas den 1 januari 2018 och inkluderas i preliminärskattesystemet.