Nytt lagförslag om stoppregel mot ”kattrumpor”

28 oktober 2016

Regeringen har i dagarna överlämnat en skrivelse till riksdagen med kommande förslag om ändrade bestämmelser om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer. Detta för att motverka viss skatteplanering (s.k. ”kattrumpor”) som idag är vanligt förekommande på området. 

En ”kattrumpa” innebär förenklat att man paketerar en fastighet i ett bolag genom gåva och, i stället för att avyttra fastigheten direkt till förvärvaren, avyttrar andelarna i bolaget till förvärvaren. Eftersom fastighetsägaren enligt nuvarande regler skattefritt kan få en ersättning som nästan motsvarar fastighetens taxeringsvärde vid en sådan paketering, kan reglerna utnyttjas på ett sätt som egentligen inte är avsett.

Bestämmelserna föreslås ändras på så sätt att en fastighet anses avyttrad om den överlåts till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag mot ersättning som överstiger ett visst värde. Detta värde ska vara fastighetens skattemässiga värde om fastigheten är en näringsfastighet och dess omkostnadsbelopp om den är en privatbostadsfastighet.

En promemoria med det nu aviserade förslaget har utarbetats inom Regeringskansliet och sänts på remiss idag (den 28 oktober 2016). De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017 men det finns, enligt promemorian, särskilda skäl att med stöd av undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen tillämpa det kommande förslaget från och med dagen för förslaget dvs 28 oktober.

För mer detaljerad information gällande lagförslaget, se Regeringens skrivelse 2016/17:38, (Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer)

 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.