EU:s revisionspaket - vi redogör för huvuddragen

29 november 2016

Syftet med EU:s revisionspaket är att öka revisionens kvalitet och stärka revisorers oberoende. I Sverige trädde de nya reglerna ikraft 17 juni 2016, men flertalet bestämmelser ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter 16 juni 2016. I den här artikeln går vi igenom några av de centrala bestämmelserna i paketet.

Byrårotation
Börsföretag och de viktigaste finansiella företagen, bland annat banker och försäkringsföretag, måste tillämpa byrårotation, dvs. byta revisionsbyrå efter en viss tid.

För börsföretag, som inte är finansiella företag, behöver en upphandling av revisionen ske efter 10 år med möjlighet till förlängning av revisionsuppdraget med ytterligare 10 år. Efter maximala 20 år måste företaget byta revisionsbyrå. Om ytterligare en revisionsbyrå väljs efter de inledande 10 åren kan revisionsuppdraget förlängas med 14 år.

Maximal mandattid för en revisionsbyrå som är vald revisor för ett finansiellt företag är tio år utan möjlighet till förlängning. Detta gäller oavsett om det finansiella företaget är noterat eller inte.

Om ett företag av allmänt intresse (oavsett om det rör sig om ett börsföretag eller ett finansiellt företag) har en fysisk person som vald revisor får mandattiden fortgå som längst sju år.

Revisorns rådgivning
Revisionspaketet möjliggör att revisorn och revisionsbyrån även fortsättningsvis kan tillhandahålla rådgivningstjänster till företag av allmänt intresse. Rådgivningen till berörda företag begränsas av en s.k. svart lista över vissa tjänster. Generellt kan man säga att de nya reglerna i huvudsak följer den praxis som utvecklats under senare tid.

Bestämmelserna innehåller även en övre gräns för storleken på arvoden för rådgivningstjänster som tillhandahållits. Begränsningen gäller endast om tjänsterna har tillhandahållits under en period av minst tre år i följd. Arvodet för sådana icke-revisionstjänster får uppgå till högst 70 procent av revisionsarvodet.

Revisionsutskottet
Kravet på att styrelsen ska ha ett revisionsutskott utvidgas till att omfatta även finansiella företag. Alla företag av allmänt intresse kan emellertid välja att låta revisionsutskottets uppgifter fullgöras av hela styrelsen.

Revisionsutskottet ska:
● godkänna revisorns och revisionsbyråns tillhandahållande av tillåtna icke-revisionstjänster
● lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa den finansiella rapporteringens tillförlitlighet
● informera styrelsen om resultatet av revisionen och på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet
● hålla sig informerat om slutsatserna av Revisorsnämndens kvalitetskontroll av den aktuella revisorn/revisionsbyrån.

Revisionspaketet innebär även att revisionsutskottet ska ansvara för anbudsförfarandet inför val av revisor och rekommendera vem som bör väljas till företagets revisor. Företagets valberedning ska även fortsättningsvis kunna föreslå stämman vem som ska väljas till revisor. Revisionsutskottet förväntas biträda valberedningen i dess arbete.

Ny revisionsberättelse
Genom revisionspaketet införs en utvidgad rapportering från revisorns sida i företag av allmänt intresse. Revisorn ska dels lämna mer information i revisionsberättelsen, dels avge en omfattande rapportering om olika förhållanden till revisionsutskottet.

Revisionsberättelsen för ett företag av allmänt intresse ska bland annat innehålla:
● en beskrivning av de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, inklusive bedömda risker för väsentliga felaktigheter på grund av bedrägeri
● en sammanfattning av revisorns åtgärder till följd av dessa risker
● revisorns viktigaste iakttagelser med anledning av dessa risker.

Parallellt med framtagandet av EUs revisionspaket har den globala standardsättaren på revisionsområdet – IAASB – antagit en ny revisionsberättelse. Utformningen har starkt påverkats av bestämmelserna i revisionspaketet, men istället för ”de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter” talar IAASB om ”särskilt betydelsefulla områden” (key audit matters).

FARs medlemmar måste tillämpa såväl IAASBs revisionsberättelse som bestämmelserna i revisionspaketet, varför FAR har tagit fram en mall för revisionsberättelse som beaktar båda regelverken. IAASBs revisionsberättelse gäller från och med räkenskapsår som avslutas 15 december 2016 eller senare, dvs. i praktiken från och med räkenskapsåret 2016. De nya EU-reglerna om revisionsberättelsen ska tillämpas första gången på det räkenskapsår som inleds närmast efter 16 juni 2016. Om ditt företags räkenskapsår är kalenderår innebär det att EU-reglerna för revisionsberättelsen ska tillämpas första gången för räkenskapsåret 2017. Att införandet av den nya revisionsberättelsen sker i två steg förklaras av att det annars hade blivit fråga om förtida tillämpning av bestämmelser i revisionspaketet.

Har du några frågor om revisionspaketet och hur de nya bestämmelserna påverkar dig? Tveka inte att höra av dig till oss på BDO.