• Skattenyheter – Reformer inom skatteområdet

Skattenyheter – Reformer inom skatteområdet

21 september 2015

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen ett antal större reformer inom skatteområdet. Vissa föreslås träda i kraft redan den 1 januari 2016. Nedan följer en genomgång av de reformer som regeringen vill genomföra. Inledningsvis belyses de reformer som främst påverkar privatpersoner och det följs av reformer inom bolagsbeskattningen.

Individbeskattning

Halverat tak på RUT-avdraget, till 25 000 kronor

Taket för RUT-avdraget sänks till 25 000 kronor per person och beskattningsår för skattskyldiga som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång.

Vidare slopas bestämmelsen om skattereduktion för matlagning. Bestämmelsen om skattereduktion för städarbete eller annat rengöringsarbete ändras så att den endast omfattar enklare städarbete eller annat rengörings-arbete samt flyttstädning.

ROT-avdraget sänks från 50 till 30 procent av arbetskostnaden

Subventionsgraden för ROT-tjänster sänks från 50 procent till 30 procent när det gäller köp av sådana tjänster från den som är godkänd för F-skatt, eller, i förekommande fall, från en utländsk utförare som har intyg eller annan handling om motsvarande kontroll i hemlandet, och när en anställd får ROT-tjänster som förmån. Vid beräkning av skatteavdrag för förmån av RUT- eller ROT-arbete ska avdraget reduceras med belopp motsvarande den skattereduktion som ska reducera den slutliga skatten.

Avtrappat jobbskatteavdrag för höga inkomster

Jobbskatteavdraget trappas av för dem som vid årets ingång inte har fyllt 65 år vid arbetsinkomster som överstiger 13,54 prisbasbelopp per år, vilket för 2016 mot-svarar en arbetsinkomst på ca 600 000 kronor eller mer per år. Avtrappningstakten för jobb-skatteavdraget ska vara 3 procent. För dem som vid årets ingång har fyllt 65 år trappas jobbskatteavdraget av för arbets-inkomster som överstiger 600 000 kronor per år med en avtrappningstakt på 3 procent.  Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016.

Ingen uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt 2016 och 2017

Vid bestämmandet av den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för beskattningsåret 2016 ska någon uppräkning inte ske. Den nedre skiktgränsen uppgår därmed till 430 200 kronor för beskattningsåret 2016. För att få samma basår, dvs. beskattningsår 2016, vid efterföljande uppräkningar av skiktgränserna ska den övre skiktgränsen fastställas till 625 800 kronor för beskattningsåret 2016. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016.

Vid bestämmandet av den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för beskattningsåret 2017 bör uppräkningen ske med förändringen i konsumentpris-index plus en procentenhet.

Avdragsrätten för privat pensionssparande slopas

Rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionssparkonto (pensionssparavdrag) med ett fast belopp om 1 800 kronor per år slopas. Anställda som helt saknar pensionsrätt i anställning eller skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet ska även fortsättningsvis kunna göra avdrag med belopp motsvarande det särskilda tilläggsutrymmet.

Sänkt skatt för pensionärer

Det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år förstärks på så sätt att pensionärer inte beskattas högre än löntagare yngre än 65 år för inkomster upp till ca 120 000 kronor per år. Det förhöjda grundavdraget förstärks även för dem med inkomster upp till ca 240 000 kronor per år. Sammanlagt minskar skatten för personer som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år med 1,87 miljarder kronor.

Skattereduktion för gåvor till välgörenhet slopas

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet och förfarandet med godkännande av gåvomottagare slopas. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016. En betald årsavgift för godkänd gåvomottagare som avser tid efter 2015 ska betalas tillbaka.

Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter

Avdragsrätten för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital slopas. Exempel på förvaltningsutgifter är bankavgifter och depåavgifter. I dag gäller att utgifter över 1 000 kronor per år får dras av. Den nya bestämmelsen träder i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015.

Beskattningen av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring höjs

Schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring ska beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. Schablon intäkten respektive skatteunderlaget ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015.

 

Företagsbeskattning

Särskild löneskatt för äldre införs

Ändringen innebär att särskild löneskatt införs på löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Särskild löneskatt införs även på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som inte har fyllt 65 år men under hela året uppburit hel allmän ålderspension. Ändringen träder i kraft 1 januari 2016. Löneskatten föreslås uppgå till 6,15 procent av underlaget. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och öka skatteintäkterna med ca 2,10 miljarder kronor.

Slopandet av de nedsatta socialavgifterna för unga tidigareläggs till den 1 juni 2016

Regeringen har sedan tidigare beslutat ta bort nedsättningen för arbetsgivaravgifter för unga. De nu gällande reglerna, som föreslås ändras, innebär att nedsättningen av socialavgifterna för unga under perioden 1 augusti 2015–30 juni 2016 är reducerad, för att därefter helt upphöra den 1 juli 2016. Av offentligfinansiella skäl och för att förenkla socialavgiftsuttaget vid sommararbete, föreslår regeringen nu ett tidigareläggande av slopandet med en månad.

Investeraravdraget anpassas till EU-rätten

Investeraravdraget har utformats i enlighet med EU-kommissionens riktlinjer för statligt stöd. Kommissionen har antagit nya riktlinjer som innebär att det bara är investerare som står i en oberoende ställning till det företag som investeringen avser som kan få skattelättnader. Regeringen föreslår därför att investeraravdrag inte ska få göras om den skattskyldige eller någon närstående under något av de två beskattningsåren närmast före det år förvärvet sker, eller under förvärvsåret fram till tidpunkten för förvärvet, direkt eller indirekt innehar eller har innehaft andelar i det företag i vilket andelar har förvärvats eller i ett annat företag inom samma koncern.

Slussningsregeln i mervärdesskattelagen bör slopas

Regeringen anser at möjligheten att föra vidare avdragsrätten för ingående mervärdesskatt till ett annat företag inom en koncern bör slopas. Detta föranleds av att Högsta förvaltningsdomstolen funnit att denna så kallade slussningsregel strider mot EU-rätten. Ett förslag kommer att presenteras under hösten 2015, och ändringen förväntas träda i kraft den 1 januari 2016.

Mervärdesskattelagen bör ses över

Regeringen aviserar även att hela mervärdesskattelagen bör ses över för att göra lagen mer överskådlig samt anpassa lagens regler och begrepp till mervärdesskattedirektivet. Någon övergripande översyn av de svenska reglerna har inte skett sedan EU-inträdet. Sedan dess har de svenska reglerna varit föremål för åtskilliga förändringar. Detta har medfört att lagstiftningen enligt regeringen i dag kan upplevas som svårtillgänglig och svåröverskådlig.

Förseningsavgifterna höjs

Förseningsavgifterna ska höjas till 6 250 kronor från 5 000 kronor för ett aktiebolags eller ekonomiskt förenings inkomstdeklaration och till 1 250 kronor från 1 000 kronor för fysiska personers inkomstdeklarationer. För skattedeklarationer höjs avgiften till 625 kronor från 500 kronor. Höjningen med 25 procent överlag motiveras med att förseningsavgifterna legat på samma nivå sedan 2003. Även kontrollavgifter avseende bland annat kassaregister och personalliggare höjs på motsvarande sätt.

Om ni har några frågor, tveka inte att kontakta oss på BDO:s skatteavdelning. 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.