• Skattenyheter – Förhandsbesked gällande gåva av aktier i fåmansföretag

Skattenyheter – Förhandsbesked gällande gåva av aktier i fåmansföretag

09 oktober 2015

Nytt avgörande kan påverka beskattningen av fåmansaktiebolag. Gåva innan utdelning eller försäljning kan minska skattesatsen från 57 procent ner till 25 procent.

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked kommit fram till att aktier som ges i gåva inte alltid omfattas av de så kallade 3:12-reglerna som träffar fåmansaktiebolag bara för att aktierna varit kvalificerade hos den som ger gåvan. 3:12-reglerna innebär förenklat att utdelning och kapitalvinst över ett visst gränsbelopp beskattas som inkomst av tjänst, dvs. med en skattesats upp till ca 57 procent.

Frågan till nämnden kom från två bröder som skulle få aktier i ett fåmansaktiebolag av sin mor. De var själva inte verksamma i bolaget, och det var inte modern heller. Däremot var brödernas kusin, moderns systerson, verksam i bolaget. För modern var därför aktierna kvalificerade enligt 3:12-reglerna, eftersom hon enligt skattelagstiftningen är att anse som närstående till sin systerson. Kusiner anses dock inte som närstående enligt samma regel. De aktier bröderna skulle få i gåva av sin mor anses därför inte som kvalificerade eftersom de inte har någon närstående som är verksam i bolaget. Att aktierna är kvalificerade hos gåvogivaren, dvs. modern, påverkar inte den bedömningen. Bröderna träder alltså inte helt och fullt in i moderns skattemässiga situation, som annars är det vanliga enligt skattelagstiftningen vid gåvor.

För utdelningar och kapitalvinster på onoterade aktier som inte omfattas av 3:12-reglerna gäller en skattesats på 25 procent. Utdelningar och kapitalvinster på aktier som omfattas av 3:12-reglerna beskattas under gränsbeloppet med en skattesats på 20 procent. I företag med stora sparade gränsbelopp kan det alltså vara en nackdel att inte längre omfattas av regelverket. För andra kan det alltså gå snabbt att komma ut ur regelverket utan karensperioder och därmed sänka skatten från 57 till 25 procent. Beroende på vilken situation man själv sitter i kan avgörandet alltså vara till nackdel likaväl som en ny möjlighet.

Om ni har några frågor, tveka inte att kontakta oss på BDO:s skatteavdelning. 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.