• Skattenyheter – Återbetalning av franska sociala avgifter på kapitalinkomst

Skattenyheter – Återbetalning av franska sociala avgifter på kapitalinkomst

23 oktober 2015

I Frankrike tar man ut sociala avgifter på fysiska personers inkomster. Reglerna har funnits en längre tid för förvärvsinkomster men gäller sedan år 2012 även för kapitalinkomster. Avgifterna uppgår till sammanlagt 15,5 procent och berättigar inte till några sociala förmåner.

Bestämmelserna är tillämpliga även för non-residents, dvs. för personer som inte är bosatta i Frankrike och därför inte är obegränsat skattskyldiga där. En i Sverige bosatt person som äger fastighet i Frankrike har följaktligen – utöver fransk inkomstskatt – erlagt franska sociala avgifter för hyresinkomst och/eller för kapitalvinst hänförlig till sin franska fastighet. Vid beskattningen i Sverige, där sådan hyresinkomst och kapitalvinst redovisats, har dock avräkning inte medgetts för erlagda franska sociala avgifter eftersom dessa enligt Skatteverket inte bedöms vara skatter utan avgifter.

Högsta förvaltningsdomstolen i Frankrike har i ett avgörande den 27 juli 2015, mot bakgrund av en dom från EU-domstolen tidigare i år, slagit fast att personer som omfattas av ett annat lands socialförsäkringssystem inte ska erlägga de aktuella avgifterna. Mot denna bakgrund har det öppnats möjlighet att begära återbetalning av i Frankrike erlagda sociala avgifter.

Återbetalning måste göras senast andra året efter det år avgifterna togs ut. Det är alltså inte längre möjligt att begära återbetalning för år 2012. För år 2013 måste begäran om återbetalning göras senast den 31 december 2015.

Kontakta Cecilia Rhodin ([email protected]) eller Maria Frostberger ([email protected]) om du vill diskutera möjligheten att erhålla återbetalning av socialavgifter från Frankrike.

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.