• Skattenyhet – Vårpropositionen – reformer inom skatteormådet

Skattenyhet – Vårpropositionen – reformer inom skatteormådet

15 april 2015

Regeringen föreslår i och med sin ekonomiska vårproposition, som lämnades till riksdagen nu på morgonen den 15 april, ett antal reformer inom skatteområdet som förväntas att träda i kraft redan under 2015.

Förutsättningarna inför årets vårbudget är i mångt och mycket speciell. Regeringen presenterade flera av sina förslag redan i sin budget i höstas, men budgeten röstades ner i riksdagen och regeringen tvingades styra med utgångspunkt i oppositionens budget. Därmed är det här den första budgetpropositionen där regeringen har möjlighet att genomföra sina reformer.

Generellt innehöll förslagen i vårpropositionen få överraskningar och flera av förslagen har annonserats tidigare. Värt att notera är att flera av tidigare annonserade förslag lämnas till höstens budget för 2016 och framåt.

Nedan följer en genomgång av de reformer som regeringen vill genomföra redan under 2015.

 

Individbeskattning

Slopat RUT-avdrag för bl.a. läxhjälp
Regeringens förslag innebär att skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete, s.k. läx-RUT, slopas. RUT-avdragets skattereduktion för barnpassning ändras samtidigt så att den endast omfattar barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med läxor och annat skolarbete.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015 och beräknas resultera i ökade skatteintäkter med 20 miljoner kronor under 2015 och därefter till 50 miljoner kronor per år.


Företagsbeskattning

Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga i två steg
Regeringen föreslår att nedsättningen av socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för personer som vid årets ingång inte har fyllt 25 år tas bort. Enligt förslaget ska nedsättningen i ett första steg träda i kraft den 1 augusti 2015. Från 1 augusti 2015 – 30 juni 2016 ska socialavgifterna övergångsvis vara reducerade till, utöver hela ålderspensionsavgiften, 72 procent av avgifterna. Motsvarande ska gälla avseende allmänna löneavgifter.

Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 5,49 miljarder kronor under 2015 och ca 15,76 miljarder under 2016.

 

Höjd skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
Skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer höjs från dagens 12 648 till 14 770 kronor per megawatt och månad av den högsta termiska effekten. Det avdrag som medges när en reaktor varit ur drift under en sammanhängande period överstigande 90 dygn justeras samtidigt som en följd av den höjda skatten. Avdraget höjs från 415 till 485 kronor per megawatt och överskjutande dygn. Det här förslaget är helt i linje med det förslag regeringen lämnade i sin höstproposition 2014.

Förslaget träder i kraft den 1 augusti 2015 och beräknas öka skatteintäkterna med ca 100 miljoner kronor. Därefter förväntas den ökade skatteintäkten uppgå till ca 250 miljoner per år.

 

Höjd skatt på bekämpningsmedel
Regeringens förslag innebär att skatten på bekämpningsmedel höjs från 30 kronor till 34 kronor för varje helt kilogram verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet. Skatten på bekämpningsmedel syftar till att minska användningen av bekämpningsmedel, vilket är motiverat av hälso- och miljöskäl.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015 och beräknas resultera i ökade skatteintäkter med 3 miljoner kronor under 2015 och därefter med 7 miljoner kronor per år.

 

Höjd skatt på naturgrus
Regeringens förslag innebär att skatten på naturgrus höjs från 13 kronor till 15 kronor per ton naturgrus. Syftet med skatten på naturgrus är att åstadkomma bättre hushållning med naturgruset och påskynda utvecklingen mot alternativa material.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015 och beräknas resultera i ökade skatteintäkter med 8 miljoner kronor under 2015 och därefter med 20 miljoner kronor per år.

 

Ingen nedsättning av koldioxidskatten på dieselbränsle i vissa skogsmaskiner
Den nedsättning av koldioxidskatten på dieselbränsle i vissa skogsmaskiner till följd av skogsbranden i Västmanland utförs inte. Regeringen anger som motiv att nedsättningen skulle beröra relativt få aktörer och innebära stora administrativa kostnader. Nedsättningen bedömdes minska skatteintäkterna med 7 miljoner kronor under 2014-2016, vilket nu alltså inte verkar bli fallet.

 

Gruppregistrering till mervärdesskatt behålls
Gruppregistrering innebär en möjlighet för företag att bilda en mervärdesskattgrupp och att mervärdesskatt inte tas ut vid omsättningar inom gruppen.

Att avskaffa en möjlighet till gruppregistrering till mervärdesskatt får olika effekt beroende på i vilken organisationsform ett företag har sin verksamhet. Enligt regeringen innebär ett avskaffande ett hårt slag mot lokalt och regionalt förankrade försäkringsbolag och banker, därför slopas förslaget.

Ett slopande av möjligheten till gruppregistrering har tidigare bedömts öka skatteintäkterna med ca 400 miljoner under 2014, vilket nu inte väntas bli fallet.

 

Eventuella framtida reformer och pågående utredningar

 

Nya ränteavdragsregler kommer först 1 januari 2017
Regeringen aviserade i samband med presentationen av vårpropositionen att det förslag rörande utformningen av nya ränteavdragsbegränsningsregler i bolagssektorn som lämnades av Företagsskattekommittén i juni 2014 ska omarbetas. Förslaget innebar i korthet att avdrag för ränteutgifter inte ska medges för ett negativt finansnetto (enkelt beskrivet som skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader). I stället skulle bolag kunna tillgodoräkna sig ett finansieringsavdrag med 25 procent på bolagets skattemässiga resultat. Förslaget har mött hård kritik från flera håll och regeringen väljer nu alltså att omarbeta förslaget. Det innebär att ett eventuellt nytt förslag kan träda i kraft tidigast den 1 januari 2017.

 

Sänkt skatt för pensionärer skjuts på framtiden
I samband med att vårpropositionen lämnades till riksdagen aviserade finansminister Magdalena Andersson att regeringen kommer att återkomma gällande eventuell sänkning av skatt för pensionärer. Tidigare har regeringen aviserat att pensionsinkomst inte ska beskattas högre än lön. Pension beskattas idag hårdare än löneinkomst då pension inte omfattas av jobbskatteavdraget. Vi kan förvänta oss ett konkret förslag i och med höstbudgeten i september i år.

 

Tidigare förslag till höstens budgetproposition inför 2016
Den 27 mars 2015 presenterade regeringen flera intressanta skatteförslag inför budgetpropositionen 2016. Förslagen och utformningen i budgetpropositionen beror på de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med denna, vilket kan innebära att ytterligare skatteförslag kommer att läggas. Regeringen ska överlämna sin slutgiltiga budgetproposition till riksdagen senast den 20 september.

Förslagen tog bland annat sikte på:

  • Ytterligare justeringar av ROT- och RUT
  • Höjd beskattning på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring
  • Höjd beskattning av drivmedel
  • Anpassning av investeraravdraget till EU-rätten

Det här är samtliga förslag som inte behandlas i vårpropositionen och kommer således inte att vara aktuella under 2015. Däremot är det högst troligt att de innefattas i budgetpropositionen som lämnas av regeringen i höst och att de därmed blir aktuella under 2016.

 

Översyn av beskattning vid ägarskiften i fåmansföretag
En översyn sker för tillfället av hur beskattning vid avyttring av kvalificerade andelar i samband med ägarskiften i fåmansbolag ska beskattas. Därför sker en generell översyn av reglernas utformning med syfte att säkerställa att utformningen inte påverkar verksamheten på den grund att andelarna avyttras inom eller utom närståendekretsen. Utredningstiden har nyligen förlängts från tidigare 1 mars 2015 till 1 september 2016.

 

Översyn av skatteregler vid incitamentsprogram
Skattereglerna avseende finansiella instrument, såsom optioner och andra aktierelaterade incitament, som tillfaller nyckelpersoner inom organisationer ses över. Syftet med översynen är att skapa konkurrenskraftiga regler för företag att attrahera och behålla nyckelkompetens och därmed främja tillväxt. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.