• Skattenyhet – Förslag inför budgetpropositionen för 2016

Skattenyhet – Förslag inför budgetpropositionen för 2016

13 april 2015

Regeringen presenterade nyligen flera intressanta skatteförslag inför budgetpropositionen för 2016. Förslagen och utformningen i budgetpropositionen för 2016 beror på de överläggningar som förs i det slutliga i arbetet med denna, vilket kan innebära att andra skatteförslag kommer att läggas. Regeringen ska överlämna sin slutliga budgetproposition till riksdagen senast den 20 september. 

Justeringar av ROT- och RUT

Regeringen föreslår sänkt tak för RUT-avdrag för personer under 65 år vid årets ingång. Vidare ska matlagning och avancerat städarbete såsom poolrengöring inomhus inte längre omfattas av RUT-avdraget. Matlagning tas bort ur RUT-avdraget då det kommit att omfatta avancerat matlagning utförd av kockar.

Vidare sänks subventionsgraden för ROT-avdraget från 50 till 30 procent.


Höjd beskattning på ISK och i kapitalförsäkring

I anledning av de senaste årens kraftigt fallande statslåneräntor har sparandet genom ISK och kapitalförsäkring ökat och blivit ännu mer gynnsamt. För att den schablonmässigt beräknade avkastningen bättre ska återspegla den faktiska avkastningen föreslår därför regeringen att schablonavkastningen beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneränta ökad med 0,75 procent. Dock lägst till 1,25 procent av kapitalunderlaget.


Höjd beskattning av drivmedel

Energiskatten höjs med 0,44kr/l på bensin, och 0,48kr/l på diesel. Energiskatten på flytande biodrivmedel höjs i motsvararande omfattning.

Vidare föreslås att befrielsen från energiskatt på etanol minskas ytterligare.


Anpassning av investeraravdraget till EU-rätten

Regeringen anser att reglerna om investeraravdrag behöver harmoniseras med kommissionen nya riktlinjer om stöd för att främja riskfinansieringsinvesteringar. Ändringen innebär att investeringsavdrag framöver endast får genomföras av oberoende förvärvare.

Förslag och utformning i budgetpropositionen för 2016 beror på de överläggningar som förs i det slutliga i arbetet med denna, vilket kan innebära att andra skatteförslag kommer att läggas

Regeringen ska överlämna sin slutliga budgetproposition till riksdagen senast den 20 september.


Om ni har några frågor, tveka inte att kontakta oss på BDO:s skatteavdelning.

 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.