Artiklar:

Revisorn svarar på sju snabba frågor om hållbarhet

26 mars 2018

I år hållbarhetsrapporterar fler bolag än tidigare på grund av det nya lagkravet. Vi ställde några frågor till Maria Loghmani som är auktoriserad revisor och hållbarhetsspecialist på BDO. Förutom att hon stöttar kollegor och kunder kring hållbarhetsredovisningar har hon ett personligt engagemang och intresse för hållbarhetsfrågor.

 

Vilka omfattas av lagkravet?

Företag som uppfyller minst två av följande kriterier; 250 anställda, mer än 175 miljoner kronor i balansomslutning, mer än 350 miljoner kronor i nettoomsättning.

Vilka är de vanligaste frågorna som kunderna har?

Många undrar hur en hållbarhetsredovisning ska se ut och vad den ska innehålla. Det finns ingen mall för hur en hållbarhetsredovisning ska se ut men den måste innehålla upplysningar inom fem områden; miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption. Jag ser ändå att det är positivt att det finns en viss frihet i att man kan fokusera på vad som är viktigt för den verksamhet man bedriver. Det finns några olika ramverk att följa, till exempel GRI, IIRC, UN Global Compact och ISO 26000.

Har du något tips på hur man kommer igång?

Den bästa utgångspunkten är att fundera kring vad som är relevant att titta på och följa för din verksamhet och dina intressenter. Förankra din strategi hos företagsledningen och om möjligt knyt an till affärsmålen. Företagen kan idag välja om de vill ta fram en separat rapport eller om den ska vara en del av förvaltningsberättelsen. Bilda en projektgrupp med tydlig ansvarsfördelning och involvera gärna revisorn tidigt i processen.

Är det stor skillnad mellan att granska en finansiell rapport jämfört med en hållbarhetsredovisning?

I en bra och tydlig hållbarhetsrapport framgår bolagets mål och man visar hur man ligger till mot målen och hur man arbetar med dem. Detta skiljer sig inte jättemycket från att granska ett finansiellt utfall mot budget. Enda skillnaden är att man granskar handlingar istället för siffror. Sedan kommer det givetvis vara enklare att granska sådant som redovisas i form av nyckeltal, men det övriga är ju kopplat till den verksamhet vi redan har insikt i för att förstå bolagens resultat och ställning. Så man kan säga att principen för vårt jobb är densamma. I båda fallen har vi interna checklistor som är framtagna av våra redovisningsexperter för att säkerställa att vi följer aktuella lagar och regler.

Hur ser du på att man som revisor bara granskar att allt finns med men inte kvaliteten på innehållet?

På ett sätt är det givetvis tråkigt, eftersom kvaliteten på innehållet i rapporterna kan bli väldigt olika hos olika bolag beroende på resurser och intresse. Dock skulle vår arbetsinsats behöva bli mycket större för att vi ska kunna skaffa oss tillräcklig information till grund för ett uttalande om innehållets kvalitet och detta skulle så klart ge effekt på våra arvoden gentemot kunderna. Frågan är om kunderna är intresserade av att betala för detta. Oftast har vi en god relation och tät dialog med kunden och kan på det sättet naturligt föra över vår kunskap.

Varför tycker du att det är viktigt att jobba med hållbarhet?

För mig är det en självklarhet att vilja bidra till en bättre miljö och ett mer jämställt och generöst samhälle. Och för mig känns det viktigt att arbeta på en arbetsplats som delar mina värderingar. Jag tror dessutom att de företag som inte tar detta på allvar kommer att halka efter. I takt med att kunder och potentiella medarbetare blir mer kunniga och engagerade blir det en stor konkurrensfördel. Så jag hoppas att fler ser att en långsiktig satsning i slutändan bidrar både till en ökad lönsamhet samtidigt som man tar större hänsyn till människor och miljö.

Slutligen Maria, vad gör BDO i sitt hållbarhetsarbete?

Förutom att vi hjälper våra kunder med sina hållbarhetsrapporter har vi själva redovisat vår hållbarhetsarbete under flera år. Vi lär och utvecklas inom området hela tiden. Vi vill vara transparenta och inte blunda för de svårigheter vi har utan ta dem på allvar och stegvis göra mer. Jämställdhet i styrelsen och på partnernivå och en mer tydlig delaktighet i samhällsdebatten för att bidra till trygghet i näringslivet är två tydliga exempel på vad vi jobbar med. Från och med nästa rapport har vi vävt samman vår vision och våra affärsmål med vår hållbarhetsstrategi vilket kommer att ge ett mer långsiktigt resultat. Vår vision om att BDO ska leverera bäst service av alla revisions- och rådgivningsbyråer ligger till grund för den. Det är en inspirerande och viktig målsättning att jobba mot.